Friday, May 29, 2020

၂၀၂၀ ဇွန်လ (၁-၁၅)ရက် ထွက် ဂျာနယ်အတွဲ-၆၊ အမှတ်- ၃ ကို စာဖတ်သူများနှင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ် စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ဆရာမများ ရယူနိုင်ရန်တင်ပေးထားပါသည်။


 ၂၀၂၀ ဇွန်လ (၁-၁၅)ရက် ထွက် ဂျာနယ်အတွဲ-၆၊ အမှတ်- ၃ ကို စာဖတ်သူများနှင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ် စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ဆရာမများ ရယူနိုင်ရန်တင်ပေးထားပါသည်။

0 comments:

Post a Comment