Monday, March 28, 2016

လူခ်င္းတူျပီးဝိဇၨာနဲ့စရဏမတူေသာအခါ

"ယေန့ေခတ္သည္ ပညာေခတ္ျဖစ္သည္။
ယေန့ေခတ္သည္  အုိင္တီေခတ္ျဖစ္သည္။
ယေန့ေခတ္သည္   ဒီမုိကေရစီေခတ္ျဖစ္
သည္"နွင့္မ်ွလူသားတုိ့၏အသိဥာဏ္အ
ေတြးအေခၚအက်င့္စာရိတၱမ်ားေကာင္း
မြန္
တုိးတက္လာေစရန္အထူးလုိအပ္ပါသည္။
အသိဥာဏ္ဟူေသာ(ဝိဇၨာ)နွင့္စရဏ(အက်င့္)ေကာင္းမွသာျမင့္ျမတ္ေသာ"လူေကာင္း
လူေတာ္"တစ္ေယာက္ျဖစ္မည္ဟုယုံၾကည္
ပါသည္။

    "မတူလ်ွင္မတုနွင့္"ဟူေသာဆုိရုိးစကား
သည္တူညီေသာအဆင့္အတန္းသုိ့ၾကိဳးစား
လုိစိတ္ရွိရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ထုိ့ေၾကာင့္အဆင့္အတန္းတူညီမႈသည္ေထရဝါဒဗု
ဒၶဘာသာဝင္မ်ားအဖုိ့မူဝိဇၨာနွင့္စရဏ
ေကာင္းမြန္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကရန္အထူးလုိအပ္ပါသည္။သုိ့ေသာ္ေခတ္သုံးေခတ္သုိ့တ
ျပိဳင္တည္းေရာက္ရွိလာသည့္အေလ်ွာက္မတူေသာအခ်က္အလက္မ်ားမွာအသိဥာဏ္
နွင့္အက်င့္စာရိတၱမ်ားကုိမပါဘဲျပိဳင္
ဆုိင္မႈမ်ားေတြ့ေနရသည္မွာလြန္စြာစိတ္မ
ေကာင္းစရာျဖစ္သည့္အျပင္အက်င့္ယုတ္
အျပဳအမူမ်ားအတြက္လူတန္းစားခဲြျခားဆက္ဆံသည့္အျပဳအမူမ်ားပေပ်ာက္ေစရန္
စာေရးသူတုိ့၏ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု
သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိျပည္သူ
အားလုံးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အထူးလုိအပ္
ပါသည္။ကမာၻၾကီးသည္ဂလုိဘယ္လုိက္
ေဇးရွင္းျဖစ္ေနသည့္အေလ်ွာက္လူမ်ားစြာ
၏နွလုံးသားတြင္လူတန္းစားခဲြျခားဆက္ဆံ
လုိစိတ္အသားအေရာင္ခဲြျခားလုိစိတ္ခ်မ္း
သာသူဆင္းရဲသူခဲြျခားလုိစိတ္နွင့္ပညာတတ္ပညာမဲ့ခဲြျခားဆက္ဆံလုိသည့္စိတ္ဓာတ္
မ်ားကိန္းေအာင္းေနၾကသည္ကုိေတြ့ရပါသ
သည္။

   တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးခဲြျခားဆက္ဆံလာသည့္
အေလ်ွာက္ပညာျပိဳင္မည္။စီးပြားျပိဳင္မည္။ဘာသာျပိဳင္မည္။လူမ်ဳိးျပိဳင္မည္။ဤသည္ကားျပိဳင္ဆုိင္မႈမွန္ေသာ္လည္းနည္းလမ္းမက်ေပ။တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးျပိဳင္ဆုိင္ရာတြင္တစ္ဦး၏တုိးတက္မႈကုိမေနွာက္ယွက္ဘဲအျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ရုိးသားၾကိဳးစားၾကရန္အထူးလုိအပ္ပါသည္။စီးပြားျပိဳင္ၾကသည္။စီးပြားျပိဳင္ရာတြင္မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းသူတစ္ပါးထံမွလုယက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္အဓမၼနည္းလမ္းသုံး၍ေသာ္လည္းေကာင္းမမွန္မကန္နည္းလမ္းသုံး၍စီးပြားတုိးတက္လာျခင္းမ်ားသည္ရုိးသားၾကိဳးစားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ဘာသာျပိဳင္သည္။ဘာသာဟူသည္ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအဖုိ့မူဝိဇၨာနွင့္စရဏလက္ကုိင္ထားကာမိမိဘာသာသာသနာျပန့္ပြားေရးနွင့္ဘာသာျခားလူမ်ဳိးျခားတုိ့၏ဝါးမ်ဳိျခင္းမွလြွတ္ေျမာက္ေစရန္နည္းမွန္လမ္းမွန္သုံး၍အသိဥာဏ္နွင့္အက်င့္စာရိတၱမ်ားလက္ကုိင္ထား၍ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ယုံၾကည္သက္ဝင္ေနသည္ကုိေတြ့ရပါသည္။သုိ့ေသာ္အျခားဘာသာအခ်ဳိ့၌ဘာသာအတြက္စစ္ပဲြမ်ားျဖင့္ေသြးေခ်ာင္းစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာစာေရးသူေလ့လာထားေသာစာေပမ်ား၌လြန္စြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ဤသည္ကားဝိဇၨာလည္းမရွိနိုင္သကဲ့သုိ့စရဏကင္းမဲ့ျခင္းဟုဆုိနိုင္ပါသည္။ထုိ့ျပင္လူမ်ဳိးျပိဳင္သည္။လူမ်ဳိးျပိဳင္ရာတြင္မိမိလူမ်ဳိးမွမွန္သည္ေကာင္းသည္ဟူေသာအစဲြသမားေၾကာင့္ျပည္ေထာင္စုျဖင့္ဖဲြ့စည္းထားေသာနိုင္ငံမ်ား၏အနာဂါတ္အ
ေရးအတြက္စိတ္မေအးသဖြယ္ျဖစ္မိပါသည္။အစဲြအလနန္းတုိင္းသည္လူသားတုိ့ကုိ
ရူးသြတ္ေစနိုင္သည္ဟုစာေရးသူကဆုိလုိက္ခ်င္ပါသည္။


 ယေနေခတ္ကာလမ်ား၌့လူအခ်င္းခ်င္းခဲြ
ျခားဆက္ဆံလုိသည့္စိတ္မ်ားသည္ဗုဒၶမပြင့္မီကာလကတည္းကလည္းရွိေနခဲ့၏။ဗုဒၶျမတ္စြာပြင့္ေတာ္မူျပီးယေန့အထိထုိင္ျပိဳင္ဆုိင္ေနသည္မွာလူ့ပတ္ဝန္းက်င္အျမဲတေစေတြ့ေနရပါသည္။မသိနားမလည္ျခင္းလက္မခံ
ျခင္းမက်င့္သုံးၾကသူမ်ားမွာလူအနည္းငယ္
သာရွိျပီးနားလည္သေဘာေပါက္၍လက္ခံ
က်င့္သုံးလာလ်ွင္လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာျပီးျငိမ္းခ်မ္းမႈ
နွင့္အတူစည္းလုံးညီညြုတ္မႈတစ္ခုကုိလူ့
ပတ္ဝန္းက်င္၌ျဖစ္ေပၚလာမည္မွာမုခ်ဟု
စာေရးသူကအၾကံျပဳလုိပါသည္။


စာေရးသူေလ့လာဖတ္မွတ္ဖူးေသာ
ေလာကုတၱရာနယ္ပယ္မွဗုဒၶစာေပအခ်ဳိ့ကုိ
ၾကားညုပ္၍ဥပမာအျဖစ္ေဖာ္ျပလုိပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားသည္မည့္သည့္အမ်ဳိးအနြယ္
ကျမတ္သည္မည္သည့္အမ်ဳိးအနြယ္က
ယုတ္သည္ဟူေသာယူဆခ်က္သည္မမွန္
ေၾကာင္းဝိဇၨာနွင့္စရဏကသာျမတ္ေၾကာင္း
ေဟာၾကားဆုံးမရသည္မွာအၾကိမ္ၾကိမ္
ခါခါျဖစ္သည္။လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း၂၅၀၀
ေက်ာ္ကအမ်ဳိးအနြယ္ေလးပါးခဲြျခားသတ္မွတ္သည့္ဆက္ဆံေရးရွိပါသည္။ဤသည္ကားမင္းမ်ဳိး ပုဏၰားမ်ဳိး ကုန္သည္မ်ဳိး သူဆင္းရဲမ်ဳိးဟူ၍ရွိပါသည္။ပုဏၰားမ်ဳိးသာအျမတ္ဆုံးဟုခံယူက်င့္သုံးေလသည္။ပုဏၰားတုိ့သည္ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးကုိပင္ဇာတ္နိမ့္သူမ်ားဟုသတ္မွတ္ယူဆၾကေလသည္။ပုဏၰားတုိ့သည္သူတုိ့ကုိယ္သူတုိ့ကားဇာတ္ျမင့္အနြယ္မ်ားဟုထင္မွတ္ၾကသည္။


  သာဝတၱိျပည္ ပုဗၺာရုံေက်ာင္းေတာ္၌ဗု
ဒၶျမတ္စြာသီတင္းသုံးေနေတာ္မူစဥ္အခါက
ပုဏၰားမ်ဳိးမွဗုဒၶျမတ္စြာထံရဟန္းျပဳလာ
ေသာအခါဝါေသဌအားပုဏၰားမ်ားက
"ဝါေသဌတုိ့ပုဏၰားမ်ဳိးကအမ်ဳိးေလးပါး၌အ
ျမတ္ဆုံးျဖစ္ျပီးက်န္တဲ့အမ်ဳိးအနြယ္မ်ား
သည္ပုဏၰားမ်ဳိးထက္နိမ့္သည္။ပုဏၰားမ်ဳိး
ကသာစင္ၾကယ္ပါသည္။အျခားအမ်ဳိးအနြယ္မ်ားကမစင္ၾကယ္ပါ။မဲညစ္ၾကသည္။
တုိ့ကျဗဟၼာခံတြင္းမွဖြားျမင္တာ။ခုေတာ့
မင္းကျဗဟၼာေျခဖမုိးကဖြားတဲ့ဦးျပည္းရ
ဟန္းေတြဆီမွာတပည့္လာခံတာမနွိမ့္ပါ
ဘူး။ဇာတ္ျမင့္ကဇာတ္နွိမ့္ေတြလက္ေအာက္မွာေခါင္းလ်ွဳိဝင္္ရတာေတာ့မသင့္ေလ်ွာ္
မေလ်ွာက္ပတ္ပါဘူးကြာ"ဟုျပစ္တင္ကဲ့ရဲ့
ၾကေလသည္။ထုိအေၾကာင္းကုိဗုဒၶျမတ္စြာ
သိေတာ္မူေသာအခါ"ဝါေသဌ ပုဏၰားမ်ား
၏ဇနီးမ်ားသည္လည္းဥတုလာျခင္းကုိယ္
ဝန္ေဆာင္ျခင္းသားဖြားျခင္းနိ့တုိက္ျခင္း
မ်ားမွာအျခားအမ်ဳိးအနြယ္မိန္းမမ်ားနွင့္အ
တူတူျဖစ္ပါသည္။မည္သူကယုတ္သည္
မည္သူကျမတ္သည္ဟူေသာစကားသည္
အမွန္မဟုတ္ေပ။ဤကမာၻေလာကၾကီး
ပ်က္စီးေသာအခါသတၱဝါအမ်ားစုသည္
အာဘႆရဘုံ၌ျဖစ္ၾကပါသည္။ကုိယ္
ေရာင္ကုိယ္ဝါလင္းလတ္ၾကသည္။ကမာၻ
ေလာကၾကီးတစ္ဖန္ျဖစ္တည္တဲ့အခါမွာ
အာသႆရဘုံမွစုေတျပီးဤလူ့ဘုံ၌ျဖစ္
ၾကသည္။ေန့ညမထင္ရွားဘူး။ေနလနကၡတ္
မရွိေမွာင္ေနတယ္။ေျမဆီေတြကေထာပတ္
လုိေမြွးတယ္။လူတစ္ေယာက္ကေျမဆီကု
စားၾကည့္တယ္။အျခားလူေတြလည္းလုိက္
တုစားၾကတယ္။ထုိအခါတက္မက္ျခင္း
တဏွာျဖစ္ေပၚလာတယ္။ေနာက္ဆုံးမွာ
ကုိယ္ေယာင္ေတြေပ်ာက္သြားတယ္။ေန့
ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ေနေတြလေတြနကၡတ္
ေတြျဖစ္ေပၚလာတယ္။အဆင္းလွသူမလွ
သူနွစ္မ်ဳိးကဲြျပားျပီးမာန္မူျခင္းျဖစ္လာတယ္။
ေျမဆီေတြကြယ္ေပ်ာက္သြားတယ္။ပထမ
ေတာ့သေလးစပါးေတြအေလ့က်ေပါက္
တယ္။တစ္နပ္စာခူးဆြတ္ျပီးစားၾကပါတယ္။
ေနာက္ေတာ့ေန့ဖုိ့ညစာအပုိအလ်ံေတြခူး
ဆြတ္လာၾကပါတယ္။ထုိ့ေနာက္ေယာက်ာ္
လိင္အဂါၤမိန္းမလိင္အဂၤါေတြထင္ရွားလာျပီး
တက္မက္ျခင္းလြန္မင္းစြာေပၚေပါက္လုိ့ေမထုန္အက်င့္မွီဝဲၾကတယ္။လုံျခံဳတဲ့အိမ္ေတြ
ေဆာက္ျပီးေနထုိင္လာၾကတယ္။ဒီလုိနဲ့အ
မ်ဳိးေလးပါးေပၚေပါက္လာခဲ့တာပါသည္ဟု
ျမြတ္ၾကားေလသည္။ုထုိ့ေၾကာင့္အမ်ဳိးေလးပါး၌မည္သည့္အမ်ဳိးကျမတ္
သည္မည္သည့္အမ်ဳိးကယုတ္သည္ဟူ
သည္မွာအယူသည္းျခင္းသာျဖစ္သည္။
မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ဒုစရုိက္ျပဳသူသည္
္ေသေသာအခါအပၸါယ္ငရဲ၌က်ျပီးေကာင္းမႈကုသုိလ္သုစရုိက္လုပ္ေသာသူတုိ့သည္
ေသေသာအခါလူနတ္ျဗဟၼာအစရွိတဲ့သုဂတိကုိလားေရာက္မည္္။ဒုစရုိက္သုစရုိက္
နွစ္မ်ဳိးစလုံးခံစားသူမ်ားသည္ခ်မ္းသာဆင္း
ရဲနွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိခံစားရပါသည္။မည္သည့္အမ်ဳိးျဖစ္ေစကာမူကုိယ္နႈတ္နွလုံးသုံးပါး
ေစာင့္ထိန္းျပီးေဗာဓိပကၡိယတရားခုနွစ္ပါး
တုိ့ကုိပြားမ်ားအားထုတ္ေသာသူတုိ့သည္
မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ကိေလသာျငိမ္းေအး
ျခင္းသုိ့ေရာက္မယ္"ဟုအက်ယ္တဝင့္ျမြက္
ၾကားေတာ္မူေလသည္။ကမာၻေပၚရွိလူသာ
တုိ့သည္အမ်ဳိးအနြယ္ကုိအားကုိးၾကသည္။
အမ်ဳိးေလးပါး၌အသိဥာဏ္နွင့္အက်င့္စာ
ရိတၲေကာင္းသူကသာညြုန္ျပေလေတာ့
သည္။
      စာေရးသူတုိ့နိုင္ငံ၌သာမကကမာၻၾကီ
တစ္ခုလုံး၌ဝိဇၨာနွင့္စရဏေပ်ာက္ေနသည္
မွာစာေရးသူကေလာင္ရွင္အေနျဖင့္"အသိ
ပညာ"ေခါင္းပါးျခင္းဗဟုသုတနည္းပါးျခင္း
မ်ားေၾကာင့္"ဆင္ကန္းေတာတုိး"ပမာျဖင့္
ေရွ့မၾကည့္ေနာက္မၾကည့္ဘဲဇြတ္အတင္း
တုိးေနသည္ဟုဆုိလုိက္ခ်င္ပါသည္။ကမာၻ
ေပၚရွိနိုင္ငံအမ်ားစု၌မၾကာခဏစစ္ပဲြမ်ားေပၚ
ေပါက္ေနသည့္အျပင္စာေရးသူတုိ့ေနထုိင္
လ်ွက္ရွိေသာေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာနိုင္ငံ၌
ပင္ျပည္တြင္းစစ္မျငိမ္းခ်မ္းနိုင္ေသာေၾကာင့္
ဝိဇၨာနွင့္စရဏမရွိဘူးလားဟုေမခြန္းတစ္ခု
ကုိေမးလုိက္ခ်င္ပါသည္။ဝိဇၨာဘာသာရပ္
တစ္ခုသင္ၾကားလ်ွက္ရွိေသာနိုင္ငံၾကီး၌
စစ္မီးမျငိမ္းသက္နိုင္ေသးသည့္အေၾကာင္း
အရင္းမွာအမွန္တကယ္အသိညဏ္မရွိျခင္း
ေၾကာင့္ဟုဆုိလ်ွင္မွားနိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ထုိ့ေၾကာင့္ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၌
ဝိဇၨာနွင့္စရဏရွိျပီးဆင္းရဲသူခ်မ္းသာသူ
ပညာတတ္ပညာမဲ့အာဏာရွိအာဏာမဲ့မ
ထဲြျခားဘဲမိမိနိုင္ငံဖြံ့ျဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအ
တြက္ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသား၁၃၅
မ်ဳိးလုံးတညီတညြတ္တည္းညီညြုတ္စြ
အတူလက္တဲြတက္လွမ္းခ်ီနိုင္ရန္ဝိဇၨာနဲ့
စရဏရွိေသာလူေကာင္းလူေတာ္မ်ားျဖစ္
ေစလုိေသာဆနၵျဖင့္ေျမနီကုန္းရြာမွေရးသား
ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ ရင္ရင္ေအာင္(ေရစၾကိဳ)
 

0 comments:

Post a Comment