Friday, October 9, 2015

ဓါတ္ေျမၾသဇာ ေပးအပ္ပဲြ ႏွင့္ စုေပါင္း ဓါတ္ေျမၾသဇာ ၾကဲပတ္ပဲြ ျမိဳ႕သစ္ တြင္ က်င္းပ


  ျမိဳ႕သစ္     ေအာက္တိုဘာ   -  ၇
                မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး   ျမိဳ႕သစ္
  ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးေရး စနစ္မ်ားျဖင့္
  မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ားစိုက္
ပ်ိဳးျပီး လယ္ယာ
  က႑ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ကာ မိုးစပါး တစ္ဧက
  အတြက္ႏွဳန္းတိုးေစရန္အတြက္ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕
  နယ္စိုက္ပိ်ဳးေရးဦးစီးဌာနမွ နည္းပညာပ့ံပိုးမွဳ႕
  ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာျမိဳ႕    သစ္ျမိဳ႕
  လယ္ျပင္ ကြင္းအမွတ္( ၁၃၀၃ ) ရွိပုလဲသြယ္
  စံျပကြက္  မ်ားႏွင့္  ဆင္းသုခ  မ်ိဳးေစ့ထုတ္
  စိုက္ခင္းမ်ား တြင္ဓါတ္ေျမၾသဇာ ေပးအပ္ပဲြႏွင့္ စုေပါင္းဓါတ္ေျမၾသဇာ  ၾကဲပတ္ပဲြ    ကို
ေအာက္တိုဘာလ( ၇ )ရက္ေန႔နံနက္( ၁၀ )
နာရီ က က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲသည္   ။
        ေရွးဦးစြာစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴး
ဦးေအာင္ဝင္း   ကစိုက္ပိ်ဳးေရးစနစ္မွန္ကန္
ေစေရး တစ္ဧက အထြက္ႏွဳန္းတိုးေစေရး
ႏွင့္သမားရိုးက်စိုက္ပိ်ဳးရာမွ သိပံၸနည္းက်
စိုက္ပိ်ဳးနည္းစနစ္မ်ားကိုပညာေပးရွင္းလင္း
ေျပာၾကားခ့ဲသည္  ။
                      ဆက္လက္၍တက္ေရာက္
လာေသာေတာင္သူမ်ားမွစိုက္ပိ်ဳးနည္းႏွင့္
ပတ္သက္၍သိလိုသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္လို
အပ္ခ်က္မ်ားက္ုိျမိဳ႕နယ္စိုက္ပိ်ဳးေရးဦစီးမွဴးမွ
ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲ သည္ ။
                        ထို႔ေနာက္ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕
လယ္ျပင္ကြင္းမွေတာင္သူ ဦးျမင့္ေဆြ   ၏
ပုလဲသြယ္ စပ္မိ်ဳးစပါးစိုက္ကြင္း အတြင္းသို႔
ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ခရိုင္ စ္ုိက္ပိ်ဳးေရး
ဦစီးမွဴး ႏွုင့္ျမိဳ႕နယ္စိုက္ပိ်ဳးေရးညွိႏွဳိင္းအဖဲြ႕
စိုက္ပိ်ဳးေရးဦစီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ား  က စုေပါင္း
ၾကဲပတ္ ခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္  ။

သန္းဝင္းထြန္း( ျမိဳ႕သစ္ )

0 comments:

Post a Comment