Sunday, September 13, 2015

ေက်င္းေထာက္ပံ႔ေႀကးဆုိင္ရာေဆြးေ ႏြး ပြဲျပဳလုပ္။

ျမဳိ႕သစ္
စက္တင္တင္ဘာ(၁၁)ရက္

  ၿမိဳ႕သစ္ျမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ
မူလတန္း|မူလြန္|အလယ္တန္း|အထက္တန္းရွိစာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ
ပညာေရးဝန္ႀကိးဌာနမွေေထာက္ပံ႔ေပး
ထားေသား(၂၀၁၅-၂၀၁၆)ပညာသင္ႏွစ္ေခါင္စဥ္(၁၂မ်ဴိးျဖင္႕သုံးစြဲရန္ပထမ
ေလးလပတ္ထုတ္ေပးထားေသာ ေထာက္ပံ႔ေငြမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ 
၎အတြက္ သုံးစြဲရာတြင္ညြန္ႀကားခ်က္လမ္းညြန္ခ်က္နဲ႔အညီသက္ဆုိင္ရာေကာ္မတီဖြဲ႔ျခင္း၊
သုံးစြဲသည္႔အေသးစိတ္ကုိပြင္႕လင္းျမင္သာစြာျချပရွင္းလင္းျခင္း|စားရင္းဇယား
မ်ားကုိထင္သာျမင္သာရွိေသားေနရာတြင္ေႀကာ္ညာကပ္ထားျခင္း|ေက်ာင္း
၏အဓိကလုိအပ္ေသားေနရာမ်ားကုိ
အဓိကထားသုံးစြဲရန္တုိကုိျမဳိ႔နယ္ပညာေရးမွဴးေဒါခင္အုန္းျမမွဆရာ/ဆရာမ
မ်ားကုိခ်ျပရွင္းလင္းေဆြးေႏြပါသည္|။

၎ေထာက္ပံ႔ေငြႏွင္႔ပတ္သက္၍ပညာ
ေရးဝန္ႀကိးဌာနမွ-
(က)-အေျခခံပညာအရည္ေသြးပုိမုိျမင္႔
မားလာေစရန္။
(ခ)-ျပည္သူလူထုထံမွထည္႔ဝင္ေနရ
သည္႔ေထာက္ပံ႔ေငြပမာဏကုိေလ်ွခ်
ႏုိင္ေစရန္။
(ဂ)-အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏အ
ရည္အေသြးမီသင္ႀကားသင္ယူမွဳ႕ပတ္
ဝန္းက်င္ျဖစ္ထြန္းေပါေပါက္ေစရန္
တုိ႕ကုိရည္ရြယ္ပါသည္ဒီလုိလုပ္
ေဆာင္ရာမွာေထာက္ပံ႔ေႀကးအသုံးျပဳ
မွဳ႕တြင္ေက်ာင္းတည္ရာေဒသမွရပ္ရြာလူ၏ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွဳ႕ကုိလည္းတုိး
ျမင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။
ယခုပထမေလးလပတ္တြင္ေငြသုံးစြဲမွဳ႕ႏွင္႕ပတ္သက္၍ ျမဳိ႕သစ္အထက
ေလးတုိင္စဥ္အုပ္စု႕သမ်ွားမူလြန္
ေက်ာင္း|ေျခာက္ႀကားအထက္တန္း
(ထခြဲ)ေက်ာင္းအပါအဝင္နယ္ေျမအ
တြငး္ရွိေက်ာင္းေပါင္း(၁၈)ေက်ာင္း
ဆူးတပ္ႀကိးေက်းရြာမုိးေကာင္းမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားကေတာ႕ေငြေႀကး
သုံးစြဲမွဳ႕မာစံနမူနာယူစရာေက်ာင္းမ်ား
အျဖစ္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကု
  ေျမလတ္္မီဒီရမွစုံစမ္းသိါရွိရပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသားေက်ာင္းမ်ားမွာေတာ႕ပြင္႕လင္းျမင္သာမွဳ႕အားနည္းနည္းေနသိ
ကုိလည္းသိရွိေနရပါသည္။
အမည္မေဖၚလုိသူတာဝန္သိဆရာမတစ္ဦးကေတာ႕
``တစ္ခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြက
ေက်ာင္းစစ္ေဆးေရးေတြလာျပီဆုိရင္
အိမ္မွာရွိတဲ႔စားပြဲ|ကုလားထုိင္နဲ႕ရပ္ရြာ
ကလွဴထားတာေတြကုိအေသးုံံသးုံစား
ရင္းျပႀကတယ္တစ္ခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြမွာ
အိမ္သာမရွိဘူးေက်ာင္းကထုတ္ေပးထားတဲ whiteboardေတြကုိလဲကုိယ္
က်ဳိးအတြက္သုံးေနႀကတယ္´´
လုိ႕သူရဲ႕သိရွိမွဳ႕ကုိေျမလတ္ဂ်ာနယ္သုိ႕ေျပာ
ႀကားပါတယ္။

``အမွန္ကေတာ႕ဗ်ာက်ေနာ္တုိ႔ေက်ာင္း
သားမိဘေတြလည္းလူညံ႔ေတြမဟုတ္
ပါဘူး။ အထက္မွာရိွတဲ႕ႏုိင္ငံေတာ္အႀကိးအကဲေတြနဲ႔ပညာဝန္ႀကီးဌာနက
တာဝန္ရွိသူေတြတစ္ကယ္အလုပ္ လုပ္ျပိးေအာက္ေျခရဲ႔လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ စ ႏွစ္တစ္က်စီမံခန္ခြဲျပိးႀကဳိးစာ းလုပ္ေဆာင္ေပးတာျငင္းစရာမရွိပါ္ဘူးဒါေပ
မဲ႔ေအာက္ေျခမွာရွိတဲ႔အက်င္းပ်က္ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕ကုိေတာ႕ေသခ်ာစစ္ေဆးျပိး
ထိထိေယာက္ေယာက္အေရးယူေပးရင္ေတာ႔က်ေနာ္တုိရပ္ရြာကျပည္သူ
ေတြလည္းပညာေရးဘက္မွာသားသမီးေတြနဲ႔အတူပါဝင္ပူးေပါင္းမွာပါအခု႕
သမၼတႀကီဒတက္လာမွ႕လည္းပညာေရး္မွာအမ်ားႀကီးေထာက္ပံ႔မွဳ႕ေတြ
ရလာျပိးမိဘေတြအသက္ရွုေခ်ာင္ေနရတာပါ´´
ဟု႕အမည္မေဖၚလိုုသူဆရာမက သူရဲ႔သေဘားထားကုိလည္းေျမလတ္မီဒီယာသုိ႔ျဖည္႔စြက္ေျပာ
ႀကားခဲ႔ပါသည္။
  ေအာင္ေက်ာ္(ျမဳိ႕သစ္)

0 comments:

Post a Comment