Thursday, June 18, 2015

ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား စီးပြားေရးက်ပ္ တည္းမႈကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား  စီစဥ္ေပးေနသည့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔ MSIG

ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား စီးပြားေရးက်ပ္ တည္းမႈကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား  စီစဥ္ေပးေနသည့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔ MSIG

ကို မေကြးၿမိ့ဳ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ ရန္မ်ိဳးႏိုင္(၃)လမ္းတြင္ ရံုးခန္းဖြင့္ ထားပါသည္။ျမန္မာလူမႈေရးဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအဖြဲ႔ အမည္ျဖင့္ သမၼတႀကီး၏ လက္မွတ္ရ FSWG ၏ Member ဝင္ လည္းျဖစ္ပါသည္။ Myanmar Social Initiative Group ( MSIG )  lဟု အသိအမွတ္ ျပဳခံ ရေသာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသိပညာဖြင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
                            ေက်းလက္ေန ျပည္သူ မ်ား၏ စီးပြားေရး အက်ပ္ အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရမည့္ နည္းဗ်ဴ ဟာ မ်ားသည္ ဝင္ေငြတိုး ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ အတူ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမ မ်ားျပန္ လည္ရရွိ အက်ိဳးခံစား ေစျခင္း ႏွင့္ အသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း တို႔ ျပဳလုပ္ရန္ လိုေပသည္။
                            ဝင္ေငြတိုးေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာ မွ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကိုင္ျခင္း စနစ္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေတာင္သူ မိသားစုဝင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တနယ္တေက်းသို႔ သြားေရာက္၍ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြ လုပ္ကိုင္ ႀကရသည့္ သူမ်ား ေက်းရြာတိုင္းတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ျပည္တြင္းတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ ျခင္း နွင့္ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ ျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ေတြ႕ ရသည္။ ထိုသို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္ ခရီးစရိတ္မ်ား ဝန္ေဆာင္ခမ်ား အတြက္ ေရႊေပါင္lလယ္ေပါင္ ယာေပါင္ သီးႏွံ ႀကိဳေပး အေႀကြးယူ စသည္ျဖင့္ အရင္း အႏွီးထုတ္ ႀကရသည္။ ဆင္ရဲေသာ ေတာင္သူ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ သာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ ႀကၿပီး မႀကာခဏ ေရႊ႕ေျပာင္း ျခင္းျဖင့္ ၿမိ့ဳႀကီး ၿမိ့ဳငယ္ မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြႀကရသည္။ ရန္ကုန္l မႏၲေလးlေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ဖားကန္႔ ေက်ာက္တြင္း ေမွာ္ ေရနံေမွာ္ တို႔တြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ ႀကသည္။ ျပည္ပ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ သူမ်ားမွာ ထိုင္းl မေလးရွားl စကၤာပူl ဂ်ပန္l အေမရိကန္ တို႔ျဖစ္သည္။
                              ေက်းလက္ ရြာသား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ာ၏ ကိုယ္ေတြ႔ မ်က္ျမင္ မ်ားကို စံုစမ္းရာ မိမိတို႔၏ စြမ္းရည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖင့္ မိမိတို႔ မိသားစု အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္ရန္ လုပ္ကိုင္ရေႀကာင္းl အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ ႀကက္ ဝက္ ဝယ္ယူရန္ အတြက္ လုပ္ကိုင္ရေႀကာင္း ႏွင့္ ေနအိမ္ေဆာက္ လုပ္ရန္ အတြက္ ျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာႀကသည္။
                               ထို႔ျပင္ ေမြးရပ္ဇာတိတြင္ အေျခခံအေဆာက္ အဦ မ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လွဴဒါန္း နိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားမွ ျပန္ပို႔ေသာေငြမ်ားကို အေသးစား ေငြစုေငြေခ်း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထည့္ဝင္ အသံုးျပဳႀကသည္။ အခ်ိဳ႕ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား မွာ ၄င္းတို႔၏ ေက်းရြာရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦ မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ႀကၿပီး ဘုရား ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ျခင္း l စာသင္ေက်ာင္း l လမ္း မ်ားပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္း l မီးစက္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း ဆိုလာျပားမ်ား အသံုးျပဳျခင္း လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား စသည္တို႕ကိုျဖည့္ဆည္း နိုင္ခဲ႔ၾက သည္။
                          အျခားတစ္ဖက္က ၾကည့္လွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ ျခင္းေႀကာင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေတြ႕ရ မည္ျဖစ္သည္ ။ လုပ္ေနက်ေတာင္ သူ လုပ္ငန္းထက္ မ်ားစြာပင္ပမ္းျခင္းl ငွက္ဖ်ား ကဲ႔သို႔ေသာ ေရာဂါမ်ားရျခင္းl စိတ္လြတ္လပ္မႈမရွိ မြမ္းက်ပ္ ျခင္းတို႔ ၿဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ေအးဂ်င့္မ်ား သို႔ေပးရန္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား ကို ေရာင္းခ်l ေပါင္ႏွံ lေခ်းငွား ရ၍ အေႀကြးတင္ႀကရ သည္။ အေႀကြးဝန္မ်ား တိုးလာ၍ လုပ္ခမ်ား ထိခိုက္မႈရွိလာသည္။ ထို႕ၿပင္ မေတာ္တဆ ဒါဏ္ရာ ရ ျခင္း ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ျခင္းတို႔ တြင္ ေလွ်ာ္ေႀကး နစ္နာေႀကး l အာမခံေႀကးမ်ား မရွိ ႀကပါ။ ဥပမာ တရုတ္ျပည္ နယ္တြင္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္း တြင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား ကဲ႔သို႔ ပင္ျဖစ္သည္။
                                       ထိုသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေက်းလက္ အလုပ္သမားမ်ား သည္ စီးပြားေရး အရလုပ္ကိုင္ေနရ သည္ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ စီးပြားေရး အက်ပ္ အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ကို MSIG မွ ေက်းရြာ ေဒသအေရာက္ Training မ်ားေပးလွ်က္ ရွိရာ Training of Trainer ေနာက္ဆက္တြဲ သင္တန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရသည္။
                             လက္ခံေဆာင္ ရြက္ ရန္ တင္ျပထားေသာ ကာလအတြင္း အခ်ိန္ပိုင္း မာတိကာ ေရးဆြဲ၍ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား ၏ စီးပြါးေရးအက်ပ္ အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းသည့္ နည္းဗ်ဴဟာ ပညာေပး ျခင္း လုပ္ငန္း ကို MS IG မွေဆာင္ရြက္ လွ်က္ ရွိပါသည္။       ။

    ႏိုင္ယုေဝ

0 comments:

Post a Comment