Sunday, June 28, 2015

ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အက္ဖ္အမ္ေရဒီယိုုအသံလႊင့္ဌာနမ်ား က်င့္၀တ္ ခ်ိဳးေဖာက္ ပါက လုုပ္ငန္း ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ဟုု သတိေပး

Ye Htut shared MOI Webportal Myanmar's post. မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
23 hrs ·
xxယင္းက်င့္၀တ္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ပါက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ သံုးသပ္ေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ား အေပၚမူတည္ကာ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ ထည့္သြင္း ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုထံ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ကာလအပုိင္းအျခား သတ္မွတ္၍ အစီအစဥ္မ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္းနွင့္ လုိအပ္ပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ တရားစြဲဆုိျခင္း တိုု႕ကိုု ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းxxx
xxဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း ဘက္လုိက္ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား၊ က်င့္၀တ္နွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ ပါကေရြးေကာက္ပြဲ၏ လြတ္လပ္မႈနွင့္တရားမ်ွတမႈကို မထိခုိက္ေစရန္ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလျပီးဆံုးသည္အထိ ရုပ္သံ ထုတ္လႊင့္ခြင့္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းပိတ္သိမ္းမည္ဟုု သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း xx
ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အက္ဖ္အမ္ေရဒီယိုုအသံလႊင့္ဌာနမ်ား က်င့္၀တ္ ခ်ိဳးေဖာက္ ပါက လုုပ္ငန္း ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ဟုု သတိေပး
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

ေနျပည္ေတာ္- ဇြန္ ၂၇
ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ား (Code of Ethics)နွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ား ရွင္းလင္းေဆြး ေႏြးျခင္းနွင့္ အတည္ျပဳျခင္းကုိ ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာန အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။
အစည္းအေ၀းသုိ႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးရဲထြဋ္၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးပုိက္ေထြးနွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ Forever Group Co. Ltd, Shwe Than Lwin Media Co. Ltd, မႏၱေလး FM၊ ပဥၥ၀တီ FM၊ ခ်ယ္ရီ FM ၊ FM ပုဂံ၊ ပတၱျမား FM၊ ေရႊ FM တုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးရဲထြဋ္က ခ်ယ္ရီ FM ၏ Happy Time အစီအစဥ္နွင့္ စိတ္မဆုိးေၾကး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ အသံုးအႏႈန္း မ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည့္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ရေၾကာင္း၊ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ဳိးမ်ား သည္ ျမန္မာ့အသံနွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား အပါအ၀င္ ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ FM အသံလႊင့္အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း ရွိေနႏုိင္ ပါေၾကာင္းႏွင့္ ထပ္မံ၍လည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ ေၾကာင္း။
သုိ႔ျဖစ္၍ ယင္းျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္ သင္ခန္းစာရယူကာ ရုပ္/သံလြႊင့္မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္လုိက္နာရန္ က်င့္၀တ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲၿပီး တိက်စြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ရန္ လုိအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ယင္းက်င့္၀တ္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ပါက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ သံုးသပ္ေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ား အေပၚမူတည္ကာ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ ထည့္သြင္း ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုထံ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ကာလအပုိင္းအျခား သတ္မွတ္၍ အစီအစဥ္မ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္းနွင့္ လုိအပ္ပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ တရားစြဲဆုိျခင္း တိုု႕ကိုု ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပံုႏွိပ္မီဒီ ယာက႑တြင္ မည္သူမဆိုု ပံုုႏိွပ္ထုုတ္ေ၀ ခြင့္ရေနသည့္ အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေ၀ဖန္မႈ မရွိေသာ္လည္း ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ က႑တြင္မူ ျမန္မာ့အသံနွင့္ ရုပ္ျမင္ သံၾကားနွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ ေနသည့္ ရုပ္သံမီဒီယာမ်ားသာ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရွိေနသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္္ ရာတြင္ တရားမွ်တမႈ ရိွ/မရိွအေပၚ ေမးခြန္းထုုတ္မႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း၊
ထိုု႕ေၾကာင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိတိုု႕အေနျဖင့္ ဘက္လိုုက္မႈ မရိွေအာင္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ထိန္းသိ္္မ္းေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္ ဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းနွင့္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ရုပ္သံလႊင့္ အဖြဲ႔အစည္း အလုိက္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးၾကျပီး အမ်ား သေဘာတူ သည့္ ရုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္ စည္းကမ္းမ်ားကိုေရးဆြဲ၍ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုိက္နာ ရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္ မ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ပါတီတစ္ခု၊ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအတြက္ တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ ေပးရာေရာက္သည့္ ထုတ္လႊင့္ မႈမ်ဳိး မျပဳလုပ္ရန္၊ ပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စည္းရုံး လႈံ႕ေဆာ္ သည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား (Campaign Advertisement) ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရန္၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔နွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ား၊ ျမန္မာနုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)မွ ေရးသားထုတ္ေ၀ထား သည့္ ျမန္မာသတင္း မီဒီယာမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ စာအုပ္ ပါ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားအား သိရွိလုိက္နာရန္ တိုု႕ပါ၀င္သည္။
ထိုု႕ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈကာလအတြင္း ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္ သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္မည့္ပါတီမ်ား၏ ေဟာေျပာ ခ်က္မ်ားကုိ တူညီသည့္ ထုတ္လႊင့္ ခ်ိန္မ်ား အတုိင္း MRTV4, MNTV ႏွင့္ FM မ်ားမွ ထုတ္လႊင့္ေပးႏုိင္ ရမည္ျဖစ္သည္။
ယခုု အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး က ျမန္မာ့ အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္ သံၾကားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ ေနသည့္ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း ဘက္လုိက္ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား၊ က်င့္၀တ္နွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ ပါကေရြးေကာက္ပြဲ၏ လြတ္လပ္မႈနွင့္တရား မ်ွတမႈကို မထိခုိက္ေစရန္ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလျပီးဆံုးသည္အထိ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းပိတ္သိမ္းမည္ဟုု သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရ သည္။

0 comments:

Post a Comment