Thursday, May 21, 2015

နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွ ုမ် ား တာဝန္ယူမွ ု တာဝန္ခံမွ ုကို ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ မွ စစ္တမ္းေကာက္


ေအာင္သူ(ငဖဲ)                                                                                                         ေမလ (၁၈) ရက္
             ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွ ုလုပ္ငန္းမ် ားျဖစ္သည့္ျမန္မာ-တရုတ္
 ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔
ပိုက္လိုင္းကို၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစတင္၍ရခိုင္ျပည္နယ္|မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး|မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး|
ရွမ္းျပည္နယ္|အတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္(၂၁)ျမိဳ႕နယ္ဧရိယာေျမအတြင္း နစ္ျမဳတ္ျဖတ္သန္း၍တရုတ္နိုင္ငံ Nanning Townအထိသြယ္တန္းေဆာင္ရြက္နစ္ျမဳတ္ျပီးစီးခဲ့သည္။ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းပိုက္လုိင္းနစ္ျမဳတ္ခံဧရိယာ
နယ္နိမိတ္တြင္က်ေရာက္သည့္ေဒသခံျပည္သူေတာင္သူမ်ားဆံုးရွုံးနစ္နာမွဳမ်ားအတြက္ပုိက္လုိင္းကုမၼဏီမွ
တာဝန္ယူမွဳ  တာဝန္ခံမွဳ မ် ားကိုျမန္မာ-တရုတ္ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ မွေမး
ခြန္းေပါင္း(၄၆) ခုကိုေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျပီးသုေတသနျပဳစုစစ္တမ္းေကာက္ယူေၾကာင္းသိရွိရသည္။

              ျမန္မာ-တရုတ္ေရနံနွင့္ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမွ MCPWCဦးေဆာင္ေကာ္
မတီဝင္ ဦးသန္႔စင္|သုေတသနပညာရွင္ ဦးေဇာ္ေအာင္(ရန္ကုန္) နွင့္ ဦးရဲသိမ္းဦး|ဦးေရႊေလး တို႔ (၄)ဦးမွေခါင္းေဆာင္၍သုေတသနအဖြဲ႔ဝင္(၁၅)ဦးျဖင့္ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ကိုအေျချပဳ၍၂၀၁၅ခုနွစ္
မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔မွဧၿပီလ(၁၀)ရက္ေန႔ထိ|မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ေပၚ(၁၀)ရြာ|
ေျမျပန္႔(၁၀)ရြာကိုအေျချပဳ ၍ဧၿပီ(၂၁)ရက္ေန႔မွေမလ(၂)ရက္ေန႔အထိစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ႔ၿပီး|ရွမ္းျပည္
နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေက် ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာ(၁၈)ရြာကိုအေျချပဳ ၍ေမလ(၁၀)ေန႔မွေမလ(၂၄)ရက္ေန႔အထိ
စစ္တမ္းေကာက္ယူဆဲျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးေက် ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ ကိုအေျချပဳ ၍ပိုက္
လိုင္းတစ္ေလ်ွာက္တစ္နိုင္ငံလံုးဆက္လက္စစ္တမ္းေကာက္ယူသုေတသနျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ထပ္မံသိရွိရသည္။

             ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္႔စင္(Ayeyar Waddy West Develop ment Org)မွ``ျမန္မာ-
တရုတ္ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကိုCSOအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြေပါင္းဖြဲ႔ထားတာျဖစ္တယ္။နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳ ကုမၼဏီေတြက ျပည္တြင္းဥပေဒကိုလည္းလုိက္နာရမယ္။ႏုိင္ငံ
တကာဥပေဒကိုလည္းလိုက္နာရမယ္။သူတို႔မိခင္နိုင္ငံရဲ့ဥပေဒကိုလည္းလိုက္နာရေလ့ရွိတယ္။ပုိက္လိုင္း
မျပီးခင္တည္ေဆာက္စဥ္ လြန္ခဲ႔တဲ့သုံးနွစ္ေလာက္ကေဒသခံေတြဆုံးရွဳံးနစ္နာမွဳကိုျမန္မာ-တရုတ္ပိုက္
လိုင္းကုမၼဏီက ဘယ္ေလာက္ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ ရွိသလဲ။တာဝန္ယူမွဳ တာဝန္ခံမွဳ ေတြဘယ္ေလာက္ရွိ
သလဲ။ျမန္မာအစိုးရဘက္ကေကာ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးေတြ ေဒသႏာၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးေတြကေကာ ဘယ္ေလာက္ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ ရွိသလဲ။တာဝန္ယူမွဳ တာဝန္ခံမွဳ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။ေနာက္ျပီး ေစာေစာကေျပာခဲ့တဲ့ဥပေဒသံုးရပ္နဲ႔ညီညြတ္မ်ွတမွဳရိွသလား?
ဆိုတာေဒသခံေတြျဖစ္ခဲ့ၾကံဳခဲ့တဲ့အေတြ႔အ
ၾကဳံနဲ႔ညွိနွိဳင္းေမးျမန္းျပီးပုိက္လိုင္းတစ္ေလ်ွာက္ျမန္မာတနုိင္ငံလံုးသုေတသနပညာရွင္နဲ႔စနစ္တက်စစ္တမ္း
ေကာက္ယူမွာျဖစ္တယ္။စစ္တမ္းေကာက္ သုေတသနျပဳ စုျပီးရင္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကို ဒါဒိုက္ ပို႔မယ္။တရုတ္အစုိးရနဲ႔တရုတ္ပိုက္လိုင္းကုမၼဏီကိုလည္းနိုင္ငံတကာINGO ကေနပို႔မယ္။ဒါမွပြင့္လင္း
ျမင္သာမွဳ ။တာဝန္ယူမွဳ တာဝန္ခံမွဳ ေတြရွိ-မရွိဆိုတာေပၚလာလိမ့္မယ္။က်ြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံကိုေနာင္တစ္ခ်ိန္
နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳေတြလာခဲ့ရင္ ဘယ္ဥစၥာအားနဲခ်က္လဲ။ဘယ္ဥစၥာအားသာခ်က္လဲ။ဘာေတြခ် ဳိ႕
ယြင္းခဲ့သလဲ--ဆိုတာနမူနာယူလို႔ရတယ္။အဲဒီေတာ့ဒီစစ္တမ္းကျမန္မာနိုင္ငံမွာသမိုင္းတခုအေနနဲ႔က်န္
ခဲ႔မွာျဖစ္တယ္--လို႔ယံုၾကည္တယ္´´ဟု ေျမလတ္မီဒီယာ သို႔ေျပာျပသည္။

             ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ သာယာကုန္းေက်းရြာေန ပိုက္လိုင္းနစ္ျမဳစ္ျဖတ္သန္းခံေတာင္သူ ဦးထြန္းၿငိမ္း မွ
``သူတို႔ပိုက္လိုင္းကုမၼဏီကေလ်ာ္တဲ့ေျမေလ်ာ္ေၾကး သီးနွံနစ္နာေၾကးေငြက တရုတ္ကအနွစ္(၃၀)
ပုိင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ဆံုးရွဳံးတာနဲ႔ယွဥ္ရင္မညီမ်ွ ဘူး။နစ္နာလြန္းတယ္။ဒီကိစၥေတြကိုပုိက္လိုင္းေစာင့္
ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကစစ္တမ္းေကာက္ယူဖို႔လာေရာက္ေမးျမန္းသြားတာလုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာျဖစ္လို
႔က်ြန္ေတာ့္အေနနဲ႔အားရ ေက်နပ္မွဳ ရွိတယ္။ဝမ္းသာႀကိဳဆိုပါတယ္။´´ဟုေျမလတ္မီဒီယာ သို႔ေျပာသည္။          
      
                                                                                                                     ေအာင္သူ(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment