Monday, May 11, 2015

သမိုင္း၀င္ မင္းလွခံတပ္ႀကီး ေရွးမူမပ်က္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္
မင္းလွ     ေမ     ၁၀
          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ခရိုင္ မင္းလွၿမိဳ႕ သမိုင္း၀င္ မင္းလွခံတပ္ အေဆာက္အဦးအား ေရရွည္တည္တံ႔ေစေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ စီမံမႈျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ တိုက္စားျခင္းမွကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ခံတပ္ႀကီး ေရွးမူမပ်က္ အစဥ္တည္ရွိနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဂုဏ္ေဆာင္ကာ မင္းလွၿမိဳ႕ရဲ႕ က်က္သေရေဆာင္ အျဖစ္တည္ရွိေနေပသည္။

          မင္းလွခံတပ္ႀကီးသည္ ေျမေပၚခံတပ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးႏွင့္ အိမ္ေရွ႕စံ ကေနာင္မင္းတို႕မွ ၁၂၂၃ ခုႏွစ္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ႔ျပီး ေအာင္ေၾကာင္းႀကံစည္ခံတပ္သည္ ဟုအဆိုရွိခဲ႔သည္။ အဆိုပါ ခံတပ္ႀကီးကို အီတလီလူမ်ိဳး ကြန္မိုတို၊ျပင္သစ္လူမ်ိဳး မိုလီနာရီႏွင့္နိုင္ငံျခားျပန္ ျမန္မာစစ္ဖက္ အင္ဂ်င္နီယာ လူငယ္မ်ားက တည္ေဆာက္ခဲ႔ၾကျပီး (ယခင္ေငြေၾကး)ျမန္မာေဒါင္းဒဂၤါး(၇၀၀၀၀)ေက်ာ္ ကုန္က်ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

          မင္းလွခံတပ္ႀကီးမွာ စတုဂံပံုအေဆာက္အဦးျဖစ္ျပီး အျပင္ဘက္ဆံုးတြင္ အုတ္နံရံတစ္ခုအား စတုဂံပုံ တည္ေဆာက္ထားသည္၊အတြင္းဘက္နံရံကိုလည္း စတုဂံပံုတည္ေဆာက္ထားျပီး အျပင္အုတ္နံရံ ႏွင့္ အတြင္း အုတ္နံရံမ်ားအၾကားတြင္ ေျမသားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ထားသည္၊အုတ္နံရံႏွစ္ခုအၾကား ေျမသား မ်ားပတ္လည္ဖို႔ျပီး အေရွ႕ဘက္ႏွင့္အေနာက္ဘက္ (ျမစ္ဘက္ႏွင့္လမ္းဘက္) တို႔တြင္ ဗဟို၀င္ေပါက္  မ်ားထားရွိသည္၊ခံတပ္အျပင္ဘက္ဆံုးနံရံမ်ား၏ အတိုင္းအတာမွာ အလွ်ား (၁၇၃ ေပ ၇ လက္မ)၊အနံ (၁၃၁ ေပ ၄ လက္မ)၊အျမင့္ (၂၅ ေပ ၉ လက္မ)ျဖစ္သည္၊အတြင္းနံရံပတ္လည္တြင္ အခန္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားျပီး အလယ္တြင္ကြက္လပ္ထားရွိသည္၊အလယ္ကြက္လပ္မွ ေျမသားျဖည့္ခံတပ္ေပၚ သို႔တက္ ရန္ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္တို႔တြင္တက္ဆင္းေလွခါးႏွစ္ခုစီ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားျပီး ခံတပ္၏ အေနာက္ဘက္ ဗဟို၀င္ ေပါက္ ၀ဲ-ယာ တြင္ေလ်ာေစာက္အတက္အဆင္းမ်ားျပဳလုပ္ထားသည္၊ အေလး၀န္မ်ားေသာ အေျမွာက္မ်ား အားဆြဲတင္ရန္ မူလက ရထားသံလမ္းပါ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

          အုတ္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက်တည္ေဆာက္ျခင္း ေပါင္းကူး(Arch)မ်ားအား စနစ္တက် အုတ္စီထားျခင္း ေလွခါးမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အလိုက္ စနစ္တက်စီစဥ္ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရန္သူအား တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းရာတြင္အားသာခ်က္မ်ားစြာ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိ ရသည္။မင္းလွခံတပ္သည္ ျမန္မာတို႔၏ ဇာတိမာန္၊နည္းပညာအဆင့္အတန္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္တို႔အတြက္ ထင္ရွားဆံုးေသာ ျပယုဂ္တစ္ခုအျဖစ္ ယေန႔ထက္တိုင္ ေရွးမူမပ်က္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈကို ေတြ႔ျမင္နိုင္ပါသည္။
          သမိုင္း၀င္ မင္းလွခံတပ္ အေဆာက္အဦးႀကီး ေရရွည္တည္တံ႔ေစရန္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၏စီမံလမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ တိုက္စားျခင္း ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ တိုက္ရိုက္ကာကြယ္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ သြယ္၀ိုက္ကာကြယ္မႈလုပ္ငန္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာ တိုက္ရိုက္ကာကြယ္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ အလွ်ား (၁၀၀) ေပ၊ေလ်ာေစာက္အလွ်ား (၆၅) ေပရွိ ေက်ာက္စီနံရံ (Revetment) တစ္ခုကိုခံတပ္(Up Stream)တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ (Revetment)၏ အေပၚပိုင္းအား အလွ်ား(၁၀၀)ေပ၊အျမင့္(၇)ေပရွိ သစ္မာသားပိုင္တိုင္အေျချပဳ ေျမထိန္းနံရံတည္ေဆာက္ထားျပီး ေျမထိန္းနံရံ ခိုင္ၿမဲေစရး အေနာက္ဘက္တြင္(Anchor Block)မ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားသည္၊ေလ်ာေစာက္ပိုင္း ကာကြယ္မႈအျဖစ္(၁ ေပ ၆ လက္မ)အထူရွိ ေက်ာက္သားစီနံရံအား ေက်ာက္စီတာရိုးမ်ား အကြက္ခ်ပံုစံအတြင္း ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားျပီး ေအာက္ေျခပိုင္း ကာကြယ္မႈအျဖစ္ တစ္ဆင့္နိုမ္႔ ေလ်ာေစာက္နံရံတစ္ခုျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေမွ်ာတိုင္ အေျချပဳ ေက်ာက္စီတာရိုးျဖင့္ ေထာက္ပံ႔ထားကာ ေက်ာက္စီတာရိုးေရွ႕တြင္ေရတိုက္စားခံနိုင္ရန္
 ေက်ာက္ႀကီးမ်ားခင္း၍ ကာကြယ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
          ထို႔အတူ သြယ္၀ိုက္ကာကြယ္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခံတပ္ႀကီးအနီးကပ္၍စီးဆင္းေန ေသာ ေရနက္စီးေၾကာင္းအားခံတပ္မွအနီးငယ္ေ၀းကြာေသာေနရာသို႔
 ေျပာင္းေရႊ႕စီးဆင္းေစရန္ႏွင့္ ေရတိမ္ လာေစရန္အတြက္ အလွ်ားစုစုေပါင္း(၂၀၀)ေပရွိ ေက်ာက္စီေရကာတာ (၃)ခုအား တည္ေဆာက္ထားျပီး ေက်ာက္သား(Solid)ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ကာ အေပၚမ်က္ႏွာျပင္အား ႏွာသပ္ျခင္း၊ကြန္ကရိ(Cap) ေလာင္းျခင္း မ်ားျဖင့္ အခ်ိဳးညီေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ထိုသို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္း ေလ်ာေစာက္ ေရတိုက္စားျခင္းအားကာကြယ္နိုင္ျပီး
 ေက်ာက္စီေရလႊဲ ေရကာ(၃)ခုမွ ကမ္းရင္းကပ္ေရေၾကာင္းအား လႊဲေျပာင္းေပးသျဖင့္ ေရနက္စီးေၾကာင္းမွာ ခံတပ္မွ ဖယ္ခြာစီးဆင္းလ်က္ ရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။
          အဆိုပါ မင္းလွခံတပ္ႀကီးကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားအား ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊႏွင့္အတူ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါ၍ ေမ ၅ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက မင္းလွခံတပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ရာ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးဦးေဇာ္လြင္မွ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ျပီး တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ တိုင္းေဒသ ႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွလိုအပ္သည္မ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ညွိနိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္။
          ထိုသို႔စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ သမိုင္း၀င္ မင္းလွခံတပ္အေဆာက္အဦးႀကီး ေရွးမူမပ်က္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္တစ္ခုအျဖစ္ ေရရွည္တည္တံ႔ခိုင္ၿမဲေန
မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment