Monday, March 23, 2015

တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံဘက္စံုစီမံကိန္း ယာယီေရထိန္းတမံတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအား ၾကည့္ရႈအားေပးမေကြး      မတ္      ၂၃
          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊႊသည္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါ၍ မတ္ ၂၀ ရက္နံနက္ ၆ နာရီခြဲက ဂန္႔ေဂါခရိုင္ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံဘက္စံု စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ေရာက္ရွိရာ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံဘက္စံုစီမံကိန္း တာ၀န္ခံ  ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရး(၈) ညႊႏ္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းႏိုင္မွ ျမစ္သာေရေလွာင္ တမံစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ျမစ္သာျမစ္ကို ပိတ္၍ေရလႊဲျခင္းလုပ္ငန္း မျဖစ္မေနအခ်ိန္မီ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည့္ ယာယီေရထိန္းတမံတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမွ ေရလႊဲေျမာင္းအား ယေန႔ တြင္ပိတ္၍ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းအေသးစိပ္အားရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။


၄င္းေနာက္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေရထိန္းတမံေရလႊဲေျမာင္းအား ပိတ္၍ေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရာ စီမံကိန္းတာ၀န္ခံညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းနိုင္းမွကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ၊ စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ား၊ လုပ္သားအင္အားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္သားအားေတြ႔ဆံု၍ အားေပးႏႈွတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ျမစ္သာ ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၍ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား စံခ်ိန္စံညႊန္းမီစြာျဖင့္ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေရးဘ႑ာေရးေငြမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းမ်ား အေလအလြင့္မရွိေစေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္မွ ၾကပ္မတ္ေရး၊ ေႏြရာသီေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္၍ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ စက္ပစၥည္း မ်ားႀကံခိုင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

          အဆိုပါယာယီေရထိန္းတမံ ေခ်ာင္းပိတ္ျခင္းလုပ္ငန္း (Coffer Dam U/S Dyke) တည္ေဆာက္ ျခင္း   လုပ္္ငန္းအား ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ   ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ယာယီေရထိန္းတမံေဘးရွိ ေရလႊဲေျမာင္းပိတ္ျခင္း (Coffer Dam side channel bypall ) ကိုယေန႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံစီမံကိန္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ျမစ္သာျမစ္ကိုပိတ္၍ ေရလႊဲေျမာင္းမွ
 ေရလႊဲထားစဥ္အတြငး္ ပင္မတမံေခ်ာင္းပိုင္းေျမဖို႔ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားေရး၊ ယာယီ ေရထိန္းတမံကို စုန္အလိုက္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖို႔ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ဖို႕ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ ဘက္စုံစီမံကိန္းသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိစဥ္က ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ၿပီးလမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း စီမံကိန္းၿပီးစီးေရးတြက္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန တည္ေဆာက္ေရး(၈)မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီး၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။


          အဆိုပါစီိမံကိန္းမွေရ၀ပ္ဧရိယာအတြင္းက်ေရာက္သည့္ ေက်းရြာ(၄)ရြာမွ အိမ္ေထာင္စု(၃၇၅)စု အတြက္ အိမ္အလံုးစုစုေပါင္း (၃၇၅) လံုးကို ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားေနထိုင္မႈ အဆင္ေျပေစေရး အတြက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ (၁၀၀)ရာခိုင္နႈန္း ၿပီးစိီးၿပီးယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက အိမ္မ်ားကို စနစ္တက် ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ လယ္ယာေျမဧကအသစ္ (၁၅၈၁)ဧက ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး လယ္(၇၅၈)ဧက၊ ယာ(၈၂၃)ဧက ေဖာ္ထုတ္ရန္လ်ာထား၍ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးလယ္ (၃၈၀)ဧက ယာမွလယ္ေျပာင္း (၁၃၀)ဧက၊ ေပါင္း (၅၁၀)ဧကေဖာ္ထုတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ က်န္ရွိသည့္ယာဧက (၁၀၇၁)မွ လယ္ဧကျပည့္မီရန္ စက္ယႏၱရားမ်ားျဖင့္ ေန႔/ညေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ၄င္းအျပင္ ေက်းရြာမ်ား အတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း(၄)ေက်ာင္း ၊ စာသင္ေက်ာငး္(၄)ေက်ာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္ (၃၀၅)တိုင္၊ လမ္းမိုင္(၆.၅)မိုင္ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သံုးေရရရွိေရးအတြက္ ေျမေအာက္ေရတူးေဖာ္ေပးျခင္း    လူေန အိမ္မ်ားတြင္အိမ္အသံုးအေဆာင္ႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းမ်ားကို ရာနႈန္းျပည့္  ေဆာင္ရြက္ေပး ၿပီးျဖစ္သည္။

          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဂန္႔ေဂါခရိုင္အတြင္း ျမစ္သာျမစ္ေပၚရွိ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံဘက္စံုစီမံ ကိန္းသည္ယခုအခါ တမံအႀကိဳတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား(၈၅.၅)ရာခိုင္နႈန္း၊ တမံတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား (၆၅.၀၁)ရာခိုင္နႈန္း၊တမံတည္ေဆာက္ျခင္း(၃၄.၆၄)ရာခိုင္နႈန္း၊ ကုန္းေက်ာတမံတည္ေဆာက္ ျခင္း(၇၀.၂၉)ရာခိုင္နႈန္း၊ ေရလႊဲေျမာင္းတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္တံတားတည္ေဆာက္ျခင္း (၁၀၀)ရာခိုင္နႈန္း၊ေရပိုလႊဲ တည္ေဆာက္ျခင္း (၈၇.၁၉)ရာခိုင္နႈန္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း(၆၉.၂၃)ရာခိုင္နႈန္းျပီးစီးျပီး စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏(၆၉.၁၉)ရာခိုင္နႈန္းျပီးစီးကာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ရရွိသည့္ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း(၁၀၀၇၅)ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ပါအတိုင္း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ျပီးစီးေရးအတြက္ ဆည္ေျမာင္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ပုဂၢလိကကုမၸဏီ(၁၈)ခုတို႔ပူးေပါင္း၍ ၀န္ထမ္းအင္အား(၈၁၄)ဦး၊ စက္ယႏၱရား (၆၁၇)စီးတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

          ျမစ္သာေရေလွာင္တမံဘက္စံုစီမံကိန္းအေနျဖင့္ ေက်ာက္ျဖည့္တမံအမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး တမံအျမင့္ (၂၀၅)ေပ၊ တမံအလ်ား(၃၀၀၅၀)ေပ၊ ပင္မတမံ(၂၆၀၀)ေပ၊ကုန္းေခ်ာတမံတစ္ခုလွ်င္(၂၇၄၅၀)ေပ၊ကန္ေရ ျပည့္ေရေလွာင္ပမာဏ(၃၇၇၆၀၀)ဧက
/ေပ၊ကန္ေရျပည့္ ေရျပင္အက်ယ္ဧရိယာ(၅၇၈၈)ဧက၊ေရလႊဲေျမာင္း အလ်ား(၁၂၅၀၀)ေပ၊အက်ယ္(၁၂၀×၆၀)ေပ၊ေရပိုလၽႊဲအမ်ိဳးအစားမွာ သံကူကြန္ကရစ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္(၂၀)မဂၢါ၀ပ္(၂)လံုးျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္နိုင္မည့္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား
(၁၇၀)ကီလုိ၀ပ္၊ နာရီသန္းေပါင္းထုတ္ယူနိုင္မည္ျဖစ္ကာ ဆည္ေရေပးနိုင္မည့္ဧရိယာမွာ(၁၂၀၀၀)ဧကျဖစ္၍ စီမံကိန္းစတင္ သည့္ႏွစ္၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္စတင္ကာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းျပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

          အဆိုပါစီမံကိန္းႀကီးျပီးစီးသြားပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေဒသအတြင္း ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ပမာဏကို ေလ်ာ့ခ်နိုင္မည့္အျပင္ တမံတည္ရွိရာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ တမံေရျပင္၏ အေငြ႕အသက္ရရွိကာ ေျမသဘာ၀ေျပာင္းလဲေစ၍ ပိုမိုစိမ္းလန္းစိုေျပေသာ ေဒသျဖစ္လာျပီး သဘာ၀ဇီ၀မ်ိဳးစံုကို စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ျခင္း၊ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားထပ္မံေဖာ္ထုတ္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ျခင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ ကိုင္လာနိုင္မည့္အျပင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္(၄၀)မဂၢါ၀ပ္ထုတ္လုပ္နိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂန္႔ေဂါခရိုင္အတြင္း ရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားအျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔လည္း လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ေ၀ေပးနိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း အေသး စားစက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားလုပ္ကိုင္လာနိုင္ျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားပိုမိုျမင့္မား လာနိုင္ျခင္း၊ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာျပီး ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေဆာင္ရြက္ နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

သတင္း/ဓာတ္ပံု-သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment