Friday, March 27, 2015

လူငယ္အေျချပဳ႕သန္းေခါင္စာရင္းႏွ င္႕အခ်က္ အလက္အသုံးဝင္မွဳ႕ဆုိင္ရာေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ျပဳ႕လုပ္

ျမဳိ႕သစ္
မတ္(၂၃)ရက္
MAGWAY   YOUTH   NETWORK
မွ့မေကြးတုိင္းေဒသႀကိးဂန္႕ေဂါခရုိင္ ဂန္႕ေဂါျမဳိ႕သာသနာလကႍာရအဂၢမာဒါဓိပတိ
ဓမဗိမာန္ေက်ာင္းေတာ္၌မေကြးတုိင္းေဒသ
ႀကိးအတြင္းရွိျမဳိနယ္(၂၂)ျမဳိ႕နယ္မွလူငယ္
(၅၀)ကုိလူငယ္အေျချပဳ႕သန္းေခါင္းစာရင္းႏွင္႕
အခ်က္အလက္အသုံးဝင္မွဳ႕ဆုိင္ရာေတြ႕ဆုံ
ေဆြးေႏြပြဲအပါအဝင္သန္းေခါင္စာရင္ေကာက္
ယူရျခင္းႏွင္႕ပတ္သက္သည္႕အခ်က္အလက္
မ်ားတုိ႕ကုိလူငယ္မ်ားအႀကားအျပန္အလွန္
နားလည္းသေဘားေပါက္သည္အထိေဆြးေႏြ
ႀကပါသည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲကုိ(၃)ရက္ဆက္တုိက္ေဆြးေႏြး
ႀကမွာျဖစ္ျပိးေဆြးေႏြးပြဲကုိေနစဥ္နံနက္ ၉နာရီမွ
၁၂နာရီထိ၎ေန႕လည္ ၁ နာရီမွညေန ၅ နာရီ
ထိ၎ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းေျမလတ္
မီဒီယာမွသတင္းရရွိပါသည္။

 ေအာင္ေက်ာ္(ၿမိဳ႕သစ္)

0 comments:

Post a Comment