Tuesday, February 3, 2015

အမည္မေပါက္ေက်ာင္းေလးစာအုပ္မ်ား ရရွိ

ျမဳိ႕သစ္
ေဖေဖါဝါရီ  ၃ရက္
မေကြးတုိင္းေဒသႀကိးေရျပည္အုပ္စု႕တြင္
ကုိယ္ထူကုိထမူလတန္းေက်ာင္းေလးကု
၂၀၁၃ခုနွစ္က အနံေပ ၃၀ အလ်ား ေပ၉၀
ေဆာက္လုပ္ျပိး ၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္
သူငယ္တန္ႀကိးမူႀကဳိမွအစစတုတၱတန္
အထိအဌားေက်ာင္းဆရာ(၃)ဦးျဖင္႕ပညာသင္
ႀကားျပိးဆရာမ်ား၏လစာကုိေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင္႕ေလွဝန္းပရဟိတအဖြဲ႕တုိမွေက်ာင္း
ဆရာတဦးလ်ွင္ ၄၅၀၀၀ိက်ပ္ျဖင္႕လစဥ္ေထာင္႕ပံ႕ေနရျပိးပညာသင္ႀားေနရားစတုတၳတန္းေက်ာင္းသားမ်ားစာေျဖဆုိရာတြင္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲတြင္
၉၀-/-ႏွုန္းေအာင္ျမင္ပါသည္

ဒီေက်ာင္းေလးကုိျမဳိသစ္ျမဳိနယ္လူငယ္ကြန္ရက္စည္းရဳံးမွဳ႕ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ဦလင္းႀကည္ေလွဝန္ရြာခြဲေခါင္းေဆာင္ဦးေအာင္
ေသာင္းႏွင္မိဘျပည္သူမ်ားအမ်ဳိးသမိးအဖြဲ႕မ်ား၏ပါဝင္။ေပါင္းစပ္အလွဴထည္႕ဝင္မွဳ႕တုိႏွင္အတူ
ျပည္ေထာင္စု႕ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးေရးအဖြဲ႕
မွျပည္သူလြတ္ေတာ္ကုိယ္စာလွယ္ဦးျမင္႕သူ
မွလြတ္ေတာ္ရံပုံေငြမွ ၃၀၀၀၀၀ိ/သိန္းက်ပ္
တုိင္းေဒသႀကိလြတ္ေတာ္ကုိစာလွယ္
ဦးခ်စ္သိန္းမွႏုိင္ငံေတာ္အလံႏွင္႕အလံစုိက္
ထူရန္အုတ္ခုံႏွင္႕ပုိက္လုံးျမဳိေပါေစတနာရွင္
အခ်ဳိမွစာသင္ခုံ။ေရအုိးစင္။ေရအုိး။ေရခြက္
ေရအုိးအဖုံး။စာသင္ရန္ဘလက္ဘုတ္အစရွိ
သည္တုိ႕ေပါင္စပ္မတည္ခဲရာ

ယခုအခါအတန္းအလုိက္ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူမ်ားကုိလည္ ပ။ဒု။တဆုမ်ားခ်ိးျမင္ွင္ရနါစီစဥ္လ်ွက္ရွိပါသည္
ပညာေရးဝန္ႀကိးဌာနမွယင္းေက်ာင္းသားမ်ာကုိ
ေလာေႀကာင္မ်ဥ္းစာအုပ္ေက်ာင္းသား
ေယာက္လ်င္ ၆ အုပ္ႏွဳန္းေပးေသားေႀကာင္႕ေက်ာင္းသားမ်ား
ေပ်ာ္ရြွင္ေနႀကျပိးမိဘမ်ားလည္းဝမ္းသာ
ေနႀကပါသည္

လာမည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆တြင္ျပည္ထဲေရးအသိ
အမွတ္ျပဳမူလတန္းေက်ာင္းႏွင္႕ ျပည္ထဲေရး
အသိအမွတ္ျပဳရြာေလးျဖစ္ရန္လုိလားေနႀကျပိ
မိမိတုိ႕ရြာသူရြာသားမ်ားအားလူသားခ်င္းစာနာ
ျပိးတန္းတူရည္တူအခြင္႕အေရးေပးႀကပါရန္နွင္႕
အသိအမွတ္ျပဳေပးႀကပါရန္

၎ေဒသေလးသည္
၁။မေကြး-ကံျပား-ျမဳိ႕သစ္လမ္းေဘးတြင္ရွိျခင္း
၂။အိမ္ေျခ ၁၅၀ေက်ာ္ရွိျခင္း
၃။လူဦးေရ၅၀၀ေက်ာ္ရွိျခင္း
၄။ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၉၇ေယာက္ရွိ
ေႀကာင္းႏွင္႕နုိင္ငံေတာ္မွေကာင္းမြန္သန္႕ရွင္း
ေသားအစုိရ။ဒီမုိကေရစီစနွစ္ကုိက်င္႕သုံးေနခ်ိန္
ေက်းလက္ေနျပည္သူအေျချပဳေနခ်ိန္
ပညာေရးဦးစားေပးေနခ်ိန္မိမိတုိ႕ေလဝန္းေဒသ
ေလးအားအခ်ိန္မွီဝုိင္းျဖည္႕စည္းေပးေစျခင္
ေႀကာင္ေျမလတ္မီဒီယာမွတဆင္႕ယုံႀကည္စြာ
တင္ျပေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။

ေအာင္ေက်ာ္(ျမဳိ႕သစ္)
ေျမလတ္မီဒီယာ(သတင္းေထာက္)

0 comments:

Post a Comment