Tuesday, February 3, 2015

ေလာကဟိတအက်ဳိးသယ္ပုိးနိင္သူမ်ားေပၚေပါက္လာေသာအခါ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနစ္တစ္ရာျ
ပည့္ဂုဏ္ျပဳေဆာင္းပါး
>>>>> >


ကမာၻေပၚရွိနိင္ငံတုိင္းတြင္အသင္းအဖဲြ့မ်ား/အဖဲြ့အ
စည္းမ်ားစြာျဖင့္ဖြဲ့စည္းထားသည္ကုိေတြ့ရပါသည။္
ထုိအခါအားငယ္သူမ်ား/ဒုကၡေတြ့ေနသူမ်ားကုိကူ
ညီနိင္ရန္ပရဟိတအက်ဳိးသယ္ပုိးေဆာင္ရြက္လုိ
ေသာလူငယ္မ်ားျဖင့္ပရဟိတအသင္းဖဲြ့စည္းလာ
ၾကသည္။ထုိျပင္လူ့ေလာကအက်ဳိးကုိသယ္ပုိး
ေဆာင္ရြက္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိေလာက
ဟိတ"ဟုေခၚဆုိၾကသည္။ေလာကဟိတအက်ဳိ
ကုိအသက္နင့္လဲ၍ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာဗုိလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းသည္ယခုနစ္တြင္နစ္ေပါင္း၁၀၀
တုိင္လာခဲ့သည္။


  စာေရးသူတုိ့နိင္ငံသည္၂၀၁၄ခုနစ္၌ပရဟိတ
အက်ဳိးေဆာင္ရြက္ရာကမာၻအဆင့္(၁)ကုိခ်ိတ္ဆဲြ
နိင္ခဲ့သည္။ထုိအျပင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏လမ္းညြန္
မႈမ်ားေၾကာင့္ဒုကၡေတြ့ေနေသာသူမ်ားကုိခ်က္ခ်င္း
ကူညီပံ့ပုိနိင္လာသည္ကုိေတြ့ရသည္။ပရဟိတ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအသင္းမ်ားသာမကလူ့ေလာက
အက်ဳိးကုိအသက္ကုိပင္ပဓာနမထားဘဲအသက္
ေပးကာကြယ္ေပးေသာဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္
လူ့ေလာကအက်ဳိးကုိစြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခဲ့
သည္။မည္သည့္နိင္ငံတြင္မဆုိမေမ်ွာ္လင့္ဘဲေရ
ေဘး/ေလေဘးနင့္မီးေဘးစေသာေဘးအနၱရာယ္
မ်ားၾကံဳေတြ့ၾကရသည္။ထုိေၾကာင့္လူသားခ်င္းစာ
နာလုိေသာစိတ္ဓာတ္မ်ားကိန္းေကာင္းေနသူမ်ား
ကဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကုိေဆးဝါးမ်ား/စားနပ္
ရိကၡာမ်ားနင့္အဝတ္အထည္နင့္ေနအိမ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးၾကသည္။ေလာကဟိတေခါင္းေဆာင္မ်ား
မွအနၱရာယ္ၾကံဳသူမ်ားကုိကူညီေနသည္ကုိ၂၀၀၈
ခုနစ္ေမလ(၈)ရက္နာဂါတ္မုန္တုိင္း၏ရုတ္တရက္
ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္နိင္ငံေတာ္မွေလာက
ဟိတသားမ်ားနင့္အျခားပရဟိတအသင္းမ်ားမွကူညီ
ေနသည္ကုိသတင္းစာနင့္ဂ်ာနယ္စာမ်က္နွာမ်ား
၌ေတြ့ျမင္ခဲ့ရသည္။အစုိးရပုိင္အေျမာက္အမ်ား
နင့္ပုဂၢလိကပုိင္အေျမာက္အျမားဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။
အသက္ေပါင္းမ်ားစြာေသေၾကပ်က္ဆီးခဲ့ရသည္။
လူႈဦးေရ၇၇၇၃၈ေယာက္ေသဆုံးခဲ့ရျပီး၅၅၉၁၇
ေယာက္ေပ်ာက္ဆုံး၍၁၉၃၅၉ေယာက္ဒဏ္ရာ
ရခဲ့သည္။အဖုိးတန္နိင္ငံေတာ္ပုိင္အေဆာက္
အဦးမ်ားစြာပ်က္ဆိးခဲ့ရသည္။၁၃၀၉၉ေဆာင္ပ်က္
ဆီးရုံသာမက၉၇၉၄အမုိးလံ၍အျခား၂၅၉၄ေဆာင္
ပ်က္ဆီးခဲ့ရသည္။ယင္းအားလုံးမွာနိင္ငံေတာ္ပုိင္
အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္ျပီးပုဂၢလိကပုိင္အေဆာက္အဦးမ်ားစြာလည္းပ်က္ဆီးခဲ့သည္။၄၀၇၀၉၃ေဆာင္ပ်က္
ဆီး၍၃၄၃၁၁၁ေဆာင္အမုိးလန္ပ်က္ဆီးခဲ့ရသည္။
ထုိသုိ့မုိးဒဏ္ေလဒဏ္ေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ား
ကုိလူသားခ်င္းစာနာတတ္ေသာစိတ္ဓာတ္ရွိေသာ
ပရဟိတအသင္းသားမ်ားကေဆးဝါးမ်ားနင့္အျခား
လူသုံးကုန္မ်ားစြာပံ့ပုိးလာၾကသည္။

 စာေရးသူတုိ့နိင္ငံ၌မိခင္ဘာသာျဖစ္ေသာဗုဒၶ
ဘာသာကုိအေျခခံကုိးကြယ္လ်က္ရွိျခင္းသည္တစ္
ဦးကုိတစ္ဦးကူညီလုိစိတ္မ်ားကုိယ္စီရွိၾကသည္။ထုိ
ျပင္မိမိအက်ဳိးစီးပြားကုိေရွ့တန္းတင္၍အတၱမာနမ်ား
လည္းေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္လာသည္ကုိေတြ့ရ
သည္။သုိ့မွသာသူတစ္ျပန္ငါတစ္လွည့္သေဘာျဖင့္
စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိပုိင္ဆုိင္နိင္မည္ျဖစ္သည္။
မည္မ်ွပင္ပင္ပန္းဆင္းရဲနြမ္းပါးေနကာမူသူတစ္ပါး
ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္တြင္နႈတ္ျဖင့္အားတတ္ေစေသာ
စကားဆုိျခင္းသည္လည္းပရဟိတစိတ္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါျမန္မာနိင္ငံတြင္သန္းေခါင္စာရင္း
အရ၅၁.၄သန္းရွိျပီးပရဟိတစိတ္ဓာတ္ျမင့္မားသူ
မ်ားရွိသကဲ့သုိ့လူသားခ်င္းစာနာတတ္ေသာစိတ္
ဓာတ္နည္းပါးသူမ်ားရွိေနေပသည္။ထုိအခါဒုကၡ
ေရာက္ေနသူကုိကူညီဖုိ့မဆုိထားနင့္အျပစ္တင္ျခင္း
ကဲ့ရဲ့ျခင္းမ်ားေဝဖန္ျခင္းမ်ားျဖင့္ျပည့္နက္ေနသည္
ကုိေတြ့လာပါသည္။တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျပသနာကုိ
ပင္ကူညီလုိစိတ္ကင္းမဲ့သူသည္ရပ္ရြာ/ျမိဳ့နယ္/ခရုိင္
တုိင္း/ျပည္နယ္နင့္နိင္ငံ၏လူ့်လာကအက်ဳိးကုိကူ
ညီနိင္ေသာေလာကဟိတမ်ားျဖစ္လာနိင္မည္မ
ဟုတ္ေခ်။ထုိအခါစည္းလုံးညီညြတ္မႈကင္းကြာ၍
တုိင္းျပည္မျငိမ္မသက္ျဖစ္လာမည္ကုိစုိးရိမ္မိပါ
သည္။

   လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခြင္၌ပညာရွင္မ်ားျပည့္နက္
ေနပါသည္။စီးပြားဥစၥာေပါၾကြယ္ဝသူမ်ားျပည့္နက္ေန
ပါသည္။ပရဟိတဟုေခၚဆုိၾကေသာအမ်ားအက်ဳိး
နင့္တုိင္းျပည္နိင္ငံအက်ဳိးကုိအသက္နင့္ပင္ရင္းရဲေသာ
ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သုိ့ေသာေလာကဟိတသမား
မ်ားလည္းေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။မည္သည့္နယ္ပယ္တြင္
မဆုိမိမိတုိ့ရပ္တည္ေနေသာနယ္ပယ္မ်ားနင့္လုိက္
ေလ်ာညီေထြေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိေတြ့ရပါသည္။
အသင္းအဖဲြ့အသီးသီးမွအမ်ားအက်ဳိးကုိကူညီေဆာင္
ရြက္ေနသူသည္သာပတ္ဝန္းက်င္နင့္သင့္ျမတ္ေသာ
လူမႈနယ္ပယ္၌က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္မိတ္ေဆြေကာင္း
သူငယ္ခ်င္းေကာင္းမ်ားနင့္ၾကဳံလာမည္ျဖစ္သည္။

 ထုိေၾကာင့္ကမာၻေပၚရွိလူသားအားလုံးသည္
တစ္ဦးေပၚတစ္ဦးကူညီလုိေသာစိတ္ဓာတ္မ်ားကုိယ္စီ
ရွိၾကရန္အထူးလုိအပ္ပါသည္။ထုိသုိ့ေသာစိတ္ဓာတ္
မ်ားကိန္းေအာင္းလာေစရန္အသိပညာရွင္မ်ားနင့္အ
တတ္ပညာရွင္မ်ားမွမ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ရြယ္မ်ား၏
ရင္ထဲနလုံးသားထဲ၌ပရဟိတအက်ဳိးေဆာင္ရြက္လုိ
စိတ္ရွိယုံသာမကေလာကဟိတအက်ဳိးကုိပါေဆာင္
ရြက္လုိေသာစိတ္ဓာတ္မ်ားကိန္းေအာင္းလာေစရန္
နင့္စည္းလုံးေသာညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားအားလုံး၏ေပါင္းစုေသာပရဟိတမ်ားျဖင့္ေခတ္မီေသာနိင္ငံေတာ္ၾကီးတည္ေဆာက္နိင္ရန္ဆနၵျပဳလုိက္ပါသည္။

ရင္ေအာင္ဦး(ေရစၾကိဳ)

0 comments:

Post a Comment