Sunday, February 1, 2015

ဆိုလာျဖင့္ေဂြးကုန္းေက်းရြာမီးလင္းေရးဆိုလာႏွင္စပ္စပ္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္
              
  ေတာင္တြင္းႀကီး             ဇန္နဝါရီ         ၃၁
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္တည္ေတာ(၂)အုပ္စုေဂြးကုန္း
ေက်းရြာမွေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားေဒသခံျပည္သူမ်ားလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးၿမိဳ႕
နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနကေက်းလက္မီးလင္းေရး
ေကာ္မတီတိုဆိုလာျပားမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ပြဲကိုဇန္နဝါရီ  ၃၁
ရက္နံနက္  ၁၀  နာရီကက်င္းပရာျပည္သူလြတ္ေတာ္ကိုယ္စာစလွယ္ဦးသန္း
ဝင္းlၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းဦးသိန္းေေဇာ္lၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုး
တက္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴ းဦးမင္းမင္းတိုကဆိုလာျပား
မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း(၇၀)စံုတိုအားလြဲေျပာင္းေပးအပ္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား
ကလက္ခံရယူၾကသည္ဆက္လက္၍ေအးခ်စ္ပိုင္ကုမၸဏီကတစ္အိမ္ေထာင္
လ်ွင္ဆိုလာတစ္ယူနစ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုတပ္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။


                                                           ႏိုင္ဝင္း

0 comments:

Post a Comment