Wednesday, January 28, 2015

မုိးပြင့္(အထူး)စီမံခ်က္အရႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအေရာက္ကြက္ျပည္႕နင္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ပခုကၠဴ   -   ဇန္န၀ါရီ   -   ၂၃
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ပခုကၠဴခရုိင္၊ပခုကၠဴျမဳိ႕နယ္လူ၀င္မွဳႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရး
ဦးစီးဌာနမွယခင္မုိးပြင့္အဆင့္(၁)မွ(၇)အထိျမဳိ႕ေပၚရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မ်ား
ႏွင့္အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းမ်ားကုိ(၁-၇-၂၀၁၁)မွ(၃၀-၁၂-၂၀၁၄)ထိကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ထုတ္ေပး
ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။
          ယခုအခါတြင္မုိးပြင့္(အထူး)စီမံခ်က္အျဖစ္(၁-၁-၂၀၁၅)မွ(၃၀-၆-၂၀၁၅)ထိေျခာက္လအႀကာ
ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်ွက္ရွိရာပခုကၠဴျမဳိ႕နယ္လူ၀င္မွဳႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီး
ဌာနမွဴးႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ျမဳိ႕ေပၚရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားအေရာက္ကြက္ျပည္႕နင္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္
လ်ွက္ရွိေနေႀကာင္းသိရသည္။
          မုိးပြင့္(အထူး)စီမံခ်က္စတင္သည္႕(၁-၁-၂၀၁၅)ရက္ေန႕မွ(၁၉-၁-၂၀၁၅)ရက္ေန႕အထိျမဳိ႕ေပၚရပ္ကြက္
(၃)ရပ္ကြက္ ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စု(၂၈)အုပ္စုတုိ႕တြင္ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား(၁၆၈၀)ဦးေဆာင္ရြက္ျပီးစီး
ေနျပီဟုျမဳိ႕နယ္ဦးစီးမွဴးဦး၀င္းလတ္ကဆုိသည္။၄င္းကဆက္လက္၍ဒုတိယအႀကိမ္၊တတိယအႀကိမ္အျဖစ္
ထပ္မံေလ်ွာက္ထားလုိသူမ်ားကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟုသိရသည္။
          ယခုအခါႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းျပဳလုပ္လုိသူမ်ားသည္မိမိတုိ႕
ေနထုိင္သည္႕ရပ္ကြက္/ေက်းရြာရွိရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ မ်ားထံေလ်ွာက္ထားလုိေႀကာင္းစာရင္းေပးသြင္း
ရမည္။လ၀ကမွအခမဲ့ႀကဳိတင္ျဖန္႕ေ၀ထားေသာေရွ႕ေျပးေလ်ွာက္လႊာပုံစံမ်ားတြင္အခ်က္အလက္မ်ားျဖည္႕
စြက္ရမည္။တင္ျပရမည္႕အေထာက္အထားမ်ားအားလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားမီဒီယာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားျပီး

ျဖစ္၍တစ္ပါတည္ပါရွိရပါမည္။တုိင္းရင္းသားမဟုတ္ေသာေသြးေႏွာမ်ားအတြက္ရုံးမွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္

တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္လုိအပ္ခ်က္ေႀကာင့္ျမဳိ႕နယ္ရုံးမ်ားတြင္သာလက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားျပဳလုပ္မွဳအတြက္ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႕ေပးသြင္းရမည္႕အခေငြမွာအသစ္ျပဳလုပ္မွဳ
ေျခာက္က်ပ္၊ေပ်ာက္ဆုံး/ပ်က္စီး(၁၀)က်ပ္ႏွင့္လဲလွယ္(သုံး)က်ပ္ျဖစ္ျပီး၊အိမ္ေထာင္စုစာရင္းအားအခမဲ့
ေဆာင္ရြက္ေပးသြာမည္ျဖစ္ရာအေသးစိတ္သိရွိလုိပါကျမဳိ႕နယ္လ၀ကရုံးတြင္လာေရာက္စုံစမ္းေမးျမန္း
ႏုိင္ေႀကာင္းသိရသည္။ ေအာင္(မန္းတကၠသုိလ္)

0 comments:

Post a Comment