Tuesday, January 27, 2015

ေက်ာက္ႏြားသိုးဆည္ ေျမသားေရေလွာင္တမန္ တည္ေဆာက္စဥ္ လယ္ယာေျမမ်ား ပ်က္စီးခံေတာင္သူမ်ားမွတင္ျပ
            
   
မေကြး    ဇန္နဝါရီ  ၂၂
          မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး  ငဖဲျမိဳ႕နယ္  ေက်ာက္ႏြားသိုးဆည္  ေျမသားေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ရာတြင္ေက်းရြာ(၄)ရြာေန  
ေဒသခံေတာင္သူ(၂၆)ဦးပိုင္ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္မွႏွစ္စဥ္ သံုးသီးစား မိသားစုလုပ္ကိုင္မွီခိုအားထားေနရေသာ ကြင္းအမွတ္(၁၀၁၈) ကြင္းအ
မည္(တေပါင္းကိုင္း)ဧရိယာ((၃၀.၃၂)လယ္ေျမဧကကို ဆည္တမံ ေတာင္ႏွင့္လက္ယာ ေျမာင္းေဘာင္ ေျမဖို႔ရန္အတြက္လယ္ေျမမ်ားကိုတူး
ဆြ သယ္ယူဖ်က္စီးခံရျပီးေနာက္ ကြန္က်ဴးေရလႊတ္ တံခါးမွေရလႊတ္ေသာေရအားႏွင့္ေရပိုလြဲမွလႊတ္ေသာေရအားမ်ားေၾကာင့္ေခ်ာင္းသ
ဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ျပီးတေပါင္းကိုင္းလယ္ယာေျမမ်ားအားလံုးပ်က္စီးဆံုးရႈံးသြားေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ 

           ငဖဲျမိဳ႕နယ္ ပင္ဦးေက်းရြာေန လယ္ယာေျမပ်က္စီးခံ ေတာင္သူဦးစိုးလြင္မွ (၁၈၉၄)ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒပုဒ္မ(၂၃) အပိုဒ္ခြဲ
(၁)(၂)အရေလ်ာ္ေၾကးေငြ နစ္နာေၾကးေငြ ေပးျခင္းမရိွဘဲ သိမ္းဆည္းပ်က္စီးျခင္းခံခဲ့ရလို႔(၂၀၁၃)ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ(၂၅)ရက္ေန႕စြဲ  
နဲ႔လယ္ယာေျမနွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ေနျပည္ေတာ္သို႕လိပ္မူျပီးသမၼတရုံ
အပါအဝင္သက္ဆုိင္ရာဝင္ၾကီးဌာနမ်ားကိုစာေျခာက္ေစာင္လက္မွတ္ေရးထိုးအသနားခံေပးပို႕တင္ျပခ့ဲေပမ့ဲ
လာေရာက္စစ္ေဆးရုံကလြဲျပီးလယ္ယာေျမတည္ဆဲဥပေဒပုဒ္မ(67)အညီျပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
မရွိေသးလို႕ဆက္လက္ျပီးဥပေဒနွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဒါမွသာဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး
စီမံခ်က္ကုိအေကာင္အထည္ေဖၚရာေရာက္မွာအခုေတာ့တလြဲစီဆန္႕က်င္သလိုျဖစ္ေနတယ္ လို႕ေျပာျပျပီးပင္ဦးေက်ရြာေနလယ္
ယာေျမပ်က္စီးခံ ေတာင္သူဦးထိပ္က"လုပ္ကိုင္စားေသာက္စရာ ေျမမက်န္ေအာင္ လယ္ေတြဆံုးရႈံးခဲ႔ရတဲ႔ အျပင္ (၁၉၉၄)ခန္႔က မဝတ ဥကၠ႒
ၾကီးမွေတာင္သူတစ္ဦး လယ္(၃)ဧကစီ ေဝးေပးမယ္လို႔မက္လံုးေတြညာေျပာျပီးေတာ့ဆည္ဧရိယာ ေတာခုတ္၊ေတာရွင္းလုပ္အားေပးလယ္
ယာေျမာင္းတူးဖို႔ မလိုက္မေန လုပ္အားေပးခိုင္းတယ္။မလိုက္္ရင္ ေထာင္ခ်ခံရမယ္လို႔ျခိမ္းေျခာက္ခံရေသးတယ္။အခုကြ်န္ေတာ္တို႔ဘာအခြင့္္
အေရးမွမရပဲ လယ္ေတြဆံုးရံံႈးခဲ႔ရတယ္။ေတာင္သူလို႔နံမည္သာခံေပမယ့္ေျမမရွိလို႔လယ္ကူလီလုပ္လိုက္၊ဝါးခုတ္ေရာင္းလိုက္နဲ႔စားဝတ္ေန
ေရးကိုပင္ပန္းဆင္းရဲစြာမနဲရုန္းကန္ေနရလို႔သားသမီးေတြရဲ႕ပညာေရး၊က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့အားနည္းေနရတာကိုျမင္ေစခ်င္တယ္။ဆုံးရႈံးသြား
တဲ႔လယ္ယာေျမေတြကိုလဲဥပေဒနဲ႔အညီေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဟုေျပာသည္။ 

             အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ မင္းဘူးခရုိင္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနသို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာ ေက်ာက္ႏြားသိုး ဆည္ႏွင့္ပတ္
သတ္ျပီး ဦးစိုးလြင္ပါ(၂၆)ဦးကတင္ျပထားလို႔ ငဖဲျမိဳ႕နယ္ သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးက သြားေရာက္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးျပီး ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား
ကို သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ တင္ျပထားပါတယ္ ဒီေန႔ထိေတာ့ ဘာမွမသိရေသးပါဘူး ဒါကကြ်န္ေတာဆုံးျဖတ္လို႕လဲ ရတာမဟုတ္ပါဘူးဟု  
ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမႈးက ေျပာသည္။
                     
                                                                    ေအာင္သူ(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment