Wednesday, January 28, 2015

ဓာတုလြတ္ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်္ိဳးေရးနည္းပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ မေကြးၿမိဳ႕၌ က်င္းပ
  
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးျမိဳ႕တြင္ဓာတုလြတ္ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာအေၾကာင္းကိုမေကြးခ႐္ိုင္၊မင္းခ႐ိုင္မ်ားမွ
ေတာင္သူမ်ားႏွင့္စားႏွပ္ရိကၡာဖူလုံမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕FSWGအရင္းျမစ္ဌာန၊စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာ႐ွင္မ်ားပူးေပါင္း၍ မေကြးၿမိဳ႕ေရးဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ ဆီထြက္သီႏွံ႔ဗဟိုစိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနၿခံ၌ဇန္နဝါရီ(၂၇)ရက္နံနက္ ၉ နာရီမွ
စတင္၍ေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပေႀကာင္းသိ႐ွိရသည္။
    အဆိုပါ ဓာတုလြတ္ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာနည္းေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕မွတနိူင္ငံလုံးနယ္လွည့္စိုက္
ပ်ိဳးေရးပညာ႐ွင္ဦးလွျမင့္ေက်ာ္က ဓာတုလြတ္ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာအေႀကာင္းကိုသင္တန္းပို႔ခ်ေပးၿပီးအပူပိုင္းေဒသ
(Dry Zone)ျဖစ္ေသာ မေကြးတိုင္းေဒသအတြင္း ဓာတုေျမႀသဇာႏွင့္ပိုးသတ္ေဆးအလြန္အကြ်ံသုံးစြဲပါက အပင္မ်ားႀကီးထြား
ႏႈန္းျမန္ဆန္ေသာ္လည္း အပင္က်ဆင္းႏႈန္းပိုမိုျမန္ဆန္ေၾကာင္း၊လြန္ခ့ဲသည့္ေလးႏွစ္မွစတင္ၿပီးစလင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ား
ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးနည္းကိုသင္တန္းေပးၿပီးစေတာ္ပဲခင္းႏွစ္ခင္းကိုေတာင္သူတစ္ဦးအားလက္ေတြ႕စိုက္ပ်ိဳးေစရာဓာတုေျမႀသဇာ
ႏွင့္ပိုးသတ္ေဆးကိုသုံးစြဲစိုက္ပ်ိဳးခင္းနဲ႔ယွဥ္ၿပီးေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ခင္းတဘက္ယွဥ္တြဲ၍ကုန္က်စရိတ္၊အပင္ျဖစ္အား၊သီးႏွံ႔အထြက္မွ
အစျပဳ၍နည္းပညာမ်ားမွန္မွန္ကန္သိရွိနိူင္ေႀကာင္း၊အုပ္စုုေလးအုပ္စုခြဲစိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ားလက္ေတြ႕စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေႀကာင္းရွင္းျပ
သည္။    ဖိုးေလးလုံးေက်းရြာမွေတာင္သူတစ္ဦးက"ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာဓာတုလြတ္ေအာ္ဂဲနစ္နည္းပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေပး
သျဖင့္နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအက်ယ္တဝင့္သိရွိရပါတယ္။ယခင္ကဓာတုေျမႀသဇာမ်ား၊ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသုံးစြဲစိုက္ပ်ိဳးခ့ဲရာကုန္က်
စရိတ္မ်ားခ့ဲတယ္။ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္သျဖင့္ယခင္ကထက္စိုက္ပ်ိဳးရတာလြယ္ကမႈူမျဖစ္သည့္အျပင္ေျမဆီလႊာတခ်ိဳ႕ခ်ဥ္ျခင္း၊
ငန္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာေစနိုင္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္ကေတာင္သူဆိုေတာ့ဓာတုေျမႀသဇာနဲ႔ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈမ်ားလာတ့ဲအခါေျမဆီ
လႊာမ်ားေဖာက္ျပန္တာေတြေတြ႕လာရတယ္။ဒီအတြက္ယာေျမေတြျပန္လည္ျပဳျပဳင္ယူရမယ္။ေရွးအစဥ္အလာမိ႐ိုးဖလာအတိုင္း
ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်္ိဳးနည္စနစ္အတိုင္းစိုက္ပ်ိဳးသြားမယ္။အခုလိုေအာ္ဂဲနစ္နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေပးသျဖင့္ေတာင္
သူမ်ားနည္းပညာမွန္မွန္ကန္ကန္သိရွိရပါတယ္"ဟုေျပာျပသည္။
   ၄င္းနည္းပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကိုမေကြးခရိုင္ႏွင့္မင္းဘူးခရိုင္မွစိတ္ပါဝင္စားသည့္ေတာင္သူ(၇၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ၿပီးRC
Activities FSWG စားနပ္ရ္ိကၡာဖူလုံမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕မွပံ႔ပိုးေပးေႀကာင္း လစဥ္တစ္လတစ္ႀကိမ္ေတာင္သူမ်ား
ကိုမွ်ေဝပညာရပ္မ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေတာင္သူမ်ားလိုအပ္လွ်က္ရွိေသာေခါင္းစဥ္မ်ား
ျဖင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း၊ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ဆရာမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္အျပင္လက္ကမ္းစာေဆာင္မ်ား
ျဖန္႔ေဝေပျခင္းRCစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္မ်ားအဓိကအေႀကာင္းအရာပါသည့္စာအုပ္၊စာတမ္းမ်ားငွာရမ္းေပးျခင္းေရာင္းခ်ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း၊ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်္ိဳးေရးနည္းပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကိုေဒါက္တာသက္လြင္မွ  ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၇ လပိုင္းကစ၍ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီးေတာင္သူမ်ားအားအသိပညာေပးခ့ဲေႀကာင္းFSWG အရင္းအျမစ္ဌာန(မေကြး)
တာဝန္ခံေဒၚဝင့္ဝါဝါၿဖိဳးကေျပာျပ၍သိ႐ွိရသည္။
ဇြဲထက္ရွင္
မွတ္ခ်က္၊ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား မေကာင္း၍ စာေရးသူ ေပးပို႔ေသာ ပို႔စ္ အတိုင္း တင္ေပးထားရပါသည္။

0 comments:

Post a Comment