Monday, January 5, 2015

မင္္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္တြင္မ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးပြားေငြခ်ည္(၆)ခ်ည္မွ်င္႐ွည္ဝါ ေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ိဳးႀကသျဖင့္ ဝင္ေငြတိုးပြားလွ်က္႐ွိ  မင္းဘူး  ဇန္နဝါရီ  
  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႔႕နယ္ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာမွေတာင္သူဦးသန္းေအး၏ ကြင္းအမွတ္(၁၃၀၅)၊ဦးပိုင္
အမွတ္(၄၀)၊စ္ိုက္ဧက(၅)ဧကစိုက္ခင္းတြင္တစ္ဧကပိႆာ(၁၀၀၀)ထြက္႐ွိမည့္ ပ်ိဳးသန္႔မ်ိဴးပြားေငြခ်ည္(၆)ခ်ည္မွ်င္ရွည္ဝါကို
၂၀၁၄ခုႏွစ္မိုးရာသီ၌စိုက္ပ်ိဳးရာခ်ည္မွ်င္႐ွည္ဝါပင္မ်ားျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ၿပီးအထြက္နွႈန္းေကာင္းမြန္
သျဖင့္ဝင္ေငြတိုးပြားလွ်က္ရွိ
ေၾကာင္းသိ႐ွရသည္။ 


 ယင္းဦးသန္းေအး၏မ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးပြားေငြခ်ည္(၆)ခ်ည္မွ်င္႐ွည္ဝါစိုက္ခင္း(၅)ဧကကို(၂၉.၈.၂၀၁၄)တြင္
စတင္စိုက္ပ်ိဳးရာ၂၀၁၄ခုႏွစ္မိုးရာသီ၌မိုးရြာသြန္းမႈနည္းပါးသျဖင့္သုံးေပျခားေဘာင္စနစ္ျဖင့္ေရတြင္း
တူး၍ေရစုပ္စက္ျဖင့္ေရသြန္း
စိုက္ပ်ိဳးရာေငြခ်ည္(၆)ခ်ည္မွ်င္ရွည္ဝါပင္မ်ားျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေႀကာင္း၊နတ္ေတာ္လဆန္းပိုင္း
စတင္ဝါဆြတ္၊ဝါခူးလုပ္ငန္းမ်ား
စတင္ခ့ဲရာတစ္သုတ္လွ်င္ပိႆ(၁၁၀၀)ေက်ာ္အထိရရွိခ့ဲေႀကာင္း၊ယခုကါလေပါက္ေစ်းအတိုင္းေရာင္း
ခ်ရသျဖင့္ဝင္ေငြေကာင္း
ေႀကာင္းသိရသည္။  

 "ကြ်န္မတို႔ဝါဆြတ္တာ ဒါန႔ဲဆိုသုံးသုတ္ေျမာက္ခူးဆြတ္တာပါ။အရင္အသုတ္ေတြကပိႆာတစ္ေထာင္္
ေက်ာ္ရရွိပါတယ္။တစ္ပိႆာတစ္ေထာင္က်ပ္္နႈန္းေရာင္းရတယ္။ကိုယ္မိသားစုန႔ဲပဲဝါခူးဝါဆြတ္တာပဲ။
စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ
အတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါတယ္။အပင္အားေဆးနဲ႔၊ပိုးသတ္ေဆးေတြေတာ့သုံးရပါတယ္။
ခုနွစ္သိန္းေလာက္အရင္အႏွီးက်ေပမယ့္အ႐ႈံးမေပၚပါဘူးတြက္ေျခကိုက္ပါတယ္။ဝါေပၚခ်ိန္ဝါေကာက္ခ်ိန္မွာဝင္ေငြေကာင္းပါတယ္"ဟုဝါစြတ္ခူးသည့္အမ်ိဳးသမီးက
ေျပာျပ၍သိရွိရသည္။ 

 ေတာင္သူမ်ားဝင္ေငြတိုးပြားေစမည့္ခ်ည္မွ်င္႐ွည္ဝါမ်ိုးသန္႔မ်ိဳးပြားမ်ားကိုစက္မႈသီးႏွံ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ
ေရာင္းခ်ေပးေသာေငြခ်ည္.၆ ၊ေရႊေတာင္-၈ႏွင့္ေငြခ်ည္-၉ဝါမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုေဖဖဝါရီလလယ္မွမတ္လအတြင္းမိုးအႀကိဳစိုက္ပ်ိဳးနိူင္
ၿပီး၊မိုးကာလတြင္ေမလလယ္မွဇြန္လကုန္အတြင္းႏွင့္မိုးေႏွာင္းကာလဝါစိုက္ပ်ိဴးျခင္းကိုဇူလိုင္လလယ္မွႀသဂုတ္လလယ္အတြင္း
စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေႀကာင္း တစ္ဧကသတ္မွတ္စနစ္ျပည္မီွေစရန္တန္းစနစ္စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေႀကာင္း ေရႊေတာင္-၈ ဝါစိုက္ပ်ိဳးလွ်င္သုံးေပ
ပတ္လည္နွစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေႀကာင္း ရြက္စစ္သုံးရြက္ ေလးရြက္ထြက္ခ်ိန္(၁၈)ရက္မွ(၂၁)ရက္အတြင္းတစ္က်င္းလွ်င္တစ္ပင္
နွစ္ပင္သာခ်န္ထား၍သားခြဲသင့္ေႀကာင္း  သဘာဝေျမႀသဇာျဖစ္သည့္ႏြားေခ်းကြန္ေပါင္းႏွင့္ယူရီယားတို႔ကိုစိုက္ပ်ိဳးေရးပညာ
ရွင္မ်ားညႊန္ႀကားသည့္အတိုင္းအခ်ိဳးက်စနစ္ျဖင့္သုံးစြဲသင့္ေႀကာင္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏
အႀကီးမားဆုံးရန္သူမွာ "ေပါင္း
ျမက္မ်ားျဖစ္သျဖင့္"ဝါပင္မ်ားအေျခတြင္႐ွင္းလင္းစြာနိွမ္နွင္းသင့္္ေႀကာင္းႏွင့္ေရသြင္းေရထုတ္ျခင္းမ်ား
စနစ္တက်ထား၍ေရပိုေရ
လ်ွံမ်ားေရမဝပ္ေအာင္ထုတ္သင့္ေႀကာင္း ဝါပင္မ်ားရက္ေျခာက္ဆယ္သားေနာက္ပိုင္းဝါဂြမ္းပိုးနီႏွင့္ရြက္လိပ္ပိုးမ်ားက်နိူင္သည့္
အတြက္ေဆးနွစ္ႀက္ိမ္ဖ်န္းသင့္ေႀကာင္း အျခားပိုးမ်ားအတြက္လည္းေဆးဖ်န္း၍စနစ္တက်ကာကြယ္သင့္ေႀကာင္း ေတာင္သူမ်ား
အေနျဖင့္လည္းဝါမ်ားအေလအလြင့္မရွိေအာင္ထိန္းသိမ္းသင့္ေႀကာင္း ေကာက္သိမ္းသင့္ေႀကာင္း
သိပံၸနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္
မ်ားအရသိရသည္။

ဇြဲထက္ရွင္

0 comments:

Post a Comment