Friday, December 19, 2014

MJI နည္းၿပရာထူးေလွ် ာက္ရန္ ေလွ် ာက္လႊာမ်ား ေခၚေနပါသည္။

သင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ MJI ကိုု ၀င္ေရာက္လိုုက္ပါ
ထူးခြ်န္ထက္ျမက္တဲ့သင္တန္းေပးႏိုုင္တဲ့ သင္တန္းနည္းျပအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ရေအာင္
ျမန္မာသတင္းသိပၺံအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုုပ္မည့္ တမူထူးျခား၊ အရည္အေသြးျပည့္ေသာ သတင္းစာပညာသင္တန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏိုုင္ရန္ မီဒီယာေပါင္းစံုုမွ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ သတင္းစာဆရာမ်ားကိုု ရွာေဖြလွ်က္ရွိပါသည္။

သင္တန္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူအထဲမွ ဒီပလိုုမာသင္တန္းမ်ား၊ အလုုပ္႐ံုုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဌာနတြင္းမြမ္းမံသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေနာင္ နည္းျပျဖစ္သင္တန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ျပည့္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုုင္း MJI သင္တန္းနည္းျပမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ဖိုု႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ MJI နည္းျပလုုပ္သင့္သလဲ
- ႏိုုင္ငံတကာအဆင့္ အရည္အေသြးမီ သတင္းစာပညာသင္တန္းနည္းျပျဖစ္လာႏိုုင္ျခင္း
- MJI မွာ ေရရွည္အလုုပ္အာမခံခ်က္ရွိျခင္း
- သင္တန္းတက္ေနဆဲကာလအတြင္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရမွာျဖစ္ျခင္း
- အလုုပ္လုုပ္ေနစဥ္အတြင္း ပိုုမိုုျမင့္မားေသာ သင္တန္းနည္းျပအဆင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ဗဟုုသုုတမ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုုင္ျခင္း
- E-learning ကိုုအသံုုးျပဳ၍ သင္တန္းေပးလာႏိုုင္မွာျဖစ္ျခင္း
- ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာ သတင္းသိပၺံမ်ားသိုု႔ အျပန္အလွန္သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာႏိုုင္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႔ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈက်ယ္ျပန္႔ တိုုးပြားလာႏိုုင္မွာျဖစ္ျခင္း
MJI အေနျဖင့္ အလိုုရွိေနေသာ သင္တန္းနည္းျပေလာင္းမ်ားမွာ
- သတင္းစာပညာျဖင့္ လုုပ္သက္ အေတြ႔အၾကံဳ (၇) ႏွစ္ အနည္းဆံုုးရွိသူ (ပံုုႏွိပ္၊ ေရဒီယိုု၊ ႐ုုပ္သံႏွင့္ အြန္လိုုင္း တစ္ခုုခုု)
- ႏိုုင္ငံတကာအဆင့္မီ သင္တန္းနည္းျပျဖစ္လာေအာင္ ေလ့လာသင္ယူလိုုသူ
- MJI တြင္ ေရရွည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျပီး စာနယ္ဇင္းေလာကတိုုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စိတ္အားထက္သန္သူ
- ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ သတင္းစာဆရာမ်ားအတြက္ ဗဟုုသုုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈကိုု မွ်ေ၀ေပးလိုုသူ
- စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္၍ ေလ့လာဆည္းပူးလိုုသူ
- ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး နားေထာင္တတ္သူ
သင္ဟာဘာေၾကာင့္ သင္တန္းနည္းျပေကာင္းျဖစ္မွာလဲဆိုုတာနဲ႔ သင့္အေၾကာင္းကိုု ပိုုသိလိုုပါသည္။

ဘယ္လိုုေလွ်ာက္ရမလဲ
ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ http://www.mjimyanmar.org/?page_id=211 တြင္ ”သင္တန္းနည္းၿပေလာင္း” ေလွ်ာက္လႊာရယူ၍ ေလွ် ာက္လႊာကို info@mjimyanmar.org ကို ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္သည္။ သိုု႔မဟုုတ္ လူကိုုယ္တိုုင္ ျမန္မာသတင္းသိပၺံ႐ံုုး၊ အခန္း ၁၀၂၊ တိုုက္ B၊ က်ဳံးၾကီးလမ္း (အေနာ္ရထာလမ္းမၾကီး)၊ ယူနန္စားေသာက္ဆိုုင္ႏွင့္ကပ္လွ်က္ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႔နယ္
ဒုုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ ရန္ကုုန္ရွိ MJI ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခံရမွာျဖစ္သည္။
တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ဇႏၷ၀ါရီလအတြင္းျပဳလုုပ္မည့္ ၅ ရက္တာၾကာျမင့္မည့္ သင္တန္းသုုိ႔ တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လွ်ဳိ႔၀ွက္ထားရွိမွာျဖစ္ျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေထာက္ခံေပးခ်က္ရယူမွာမဟုုတ္ပါ။
ေမးလိုုသည္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံစံုုစမ္းလိုုသည္မ်ားရွိပါလွ်င္ မသိမ့္ရည္စိုုး သုုိ႔ အီးေမးလ္ managementassistant@mjimyanmar.org မွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း၊ မိုုဘိုုင္းဖုုန္း 09254384660 သိုု႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆံုုးထားေပးပိုု႔ရမည့္ရက္ ။ ။ ဗုုဒၶဟူးေန႔ ဇႏၷ၀ါရီ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္

0 comments:

Post a Comment