Tuesday, May 9, 2017

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးမယူရဘူးတဲ့လား

News Watch
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးမယူရဘူးတဲ့လား
------ ------ ------ ------ ------
ယခုတေလာ လူေျပာအမ်ားဆံုးကိစၥမွာ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းအလဲြသံုးစားမႈႏွင့္ ေငြေၾကးအလဲြသံုးစားမႈ တခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးယူမႈ လုပ္မည္မဟုတ္ဟူေသာ စကားျဖစ္သည္။ ဒီစကားကို လူေတြက ေသေသခ်ာခ်ာနားမလည္ၾက။ ဒီဥပေဒ တကယ္ရိွလို႔ပဲ ေျပာေနသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ မလုပ္ရဲမကိုင္ရဲသျဖင့္ ဆင္ေ၀ွ႔ရန္ေရွာင္ဆိုသလို ဆင္ေျခေပးေနသလားဟု ေတြးေတာၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ ထိုသို႔ေနာက္ေၾကာင္း မျပန္ရဆိုေသာ ဥပေဒမရိွပါ။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၄) ကူးေျပာင္း ေရးကာလျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပုဒ္မ ၄၄၅ တြင္“''ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီတို႔၏ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အမိန္႔ျပန္တမ္းမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ဆက္ခံသည္။ ယင္းအဖဲြ႕(သို႔မဟုတ္) အဖဲြ႕၀င္တဦးဦး၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္တဦးဦး၏တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတို႔အားတရားစဲြဆိုျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရိွေစရဟု ပါရိွေလသည္။
ထိုဥပေဒအရဆိုလွ်င္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ (၁၈) မွ ၂၀၁၁ မတ္လ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ အာဏာမလဲႊခင္ အခိ်န္အထိ ၂၃ နွစ္တာကာလတြင္ တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ကိစၥမ်ားကို တရားစဲြဆိုျခင္းမျပဳရဟု ဆိုလိုသည္။ ဒါေတာင္ တာ၀န္အရဟူေသာ ၀ိေသသပါ သျဖင့္ တာ၀န္အရမဟုတ္ဘဲ ရာဇ၀တ္မႈ၊ တရားမမႈမ်ားက်ဴးလြန္လွ်င္ ခံရဦးမည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ထားေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အကာအကြယ္ေပးထားေသာဥပေဒမွာ ၂၀၁၁ မတိုင္မီကာလက ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏိုင္ရၿပီး ၂၀၁၁ မတ္လ ၃၀ တြင္ စတင္အသက္၀င္လာေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အထက္ပါပုဒ္မ ၄၄၅ ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အဖဲြ႕သည္ အက်ဳံးမ၀င္ေတာ့ပါ။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက သမၼတ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒု၀န္ႀကီးမ်ားကို အကာအကြယ္မေပးႏိုင္ေတာ့ပါ။ ကိုယ္အျပစ္လုပ္လွ်င္ ကိုယ္ခံရပါမည္။ ထိုအခ်က္ကို သမၼတ(ေဟာင္း)ဦးသိန္းစိန္ ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ NLD ပါတီမွ အျပတ္အသတ္ႏိုင္၍ ၂၀၁၆ မတ္လ ၃၀ တြင္ အာဏာမွဆင္းေပးရေတာ့မည့္အခိ်န္တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ သူ႔ေနာင္ေရးအတြက္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ဥပေဒတရပ္ကို ႀကံ့ခိုင္ေရး စိုးမိုးေနေသာ လႊတ္ေတာ္ အေဟာင္း ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း၌ သမၼေဟာင္း၏လံုၿခံဳေရးဥပေဒအျဖစ္ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ျပ႒ာန္း သြားပါသည္။ ထိုဥပေဒအရ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားကို တရားစဲြဆိုမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ ေနာင္လာမည့္သမၼတအားလံုး ရရိွသြားပါသည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကေရးဆဲြၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွတဆင့္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ တက္သုတ္ရိုက္အတည္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤေနာက္ေၾကာင္းျပန္တရားစဲြဆိုမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ဥပေဒ (သမၼတေဟာင္း၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာဥပေဒ ၂၀၁၅) သည္ သမၼတ တဦးတည္းကိုသာ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ထဲတြင္ မပါ၀င္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတအေနႏွင့္ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းေသာ ဥပေဒဟု ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက ေ၀ဖန္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ ဦးသိန္းစိန္ဆင္းခါနီး ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာဥပေဒသည္ သမၼတ ေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ တာ၀န္အရေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုသာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးမယူရဟု ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားမပါ၀င္ေပ။ သမၼတေသာ္မွ တာ၀န္အရ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကိုသာ တရားစဲြခံရမႈ မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး တာ၀န္အရမဟုတ္ေသာ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ မဟုတ္ေသာကိစၥမ်ားကို ဘာလုပ္လုပ္ကင္းလြတ္ခြင့္ရထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထိုစဥ္က ဥပေဒၾကမ္းေပၚ ထြက္လာကာစအခိ်န္တြင္ NLD မွ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးကိုနီ(ကြယ္လြန္)က ''ဒီဥပေဒအရဆိုရင္ သမၼတေဟာင္းဟာ ေနာက္ထပ္တရားစဲြဆိုမႈေတြ ရင္ဆိုင္ရမယ့္အေရးကေန အကာအကြယ္ရသြားတယ္၊ ဥပမာ သမၼတအမိန္႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ စီမံကိန္းမွာ ေျမယာဆံုး႐ံႈးသြားသူေတြ၊ ေနာက္ၿပီး ဆႏၵျပပဲြေတြ ကို အၾကမ္းဖက္ႏိွမ္နင္းရာကေန အသက္ ေသဆံုးရတဲ့ဟာေတြ ဒါေတြကေန သမၼတဟာ တရားစဲြမခံရဘဲ အကာအကြယ္ရသြားမယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတေဟာင္းေတြဟာ အဂတိလိုက္စားတာ၊ အာဏာအလဲြသံုးစားလုပ္တာေတြ ေပၚေပါက္လာရင္ေတာ့ ဒီဥပေဒနဲ႔ အကာအကြယ္ရမွာမဟုတ္ဘူး''ဟု ေျပာခဲ့သည္ (Ref: Myanmar Times 23 December 2015)။ ဒါဆို လွ်င္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍မရဟူေသာ ဥပေဒ ၂ ခု ကိစၥကို နားလည္ေလာက္ေပၿပီ။ ပထမတခုသည္ စစ္အစိုးရ ကို အကာအကြယ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတခုသည္ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ကို အကာအကြယ္ေပး ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုျဖစ္ေနေသာကိစၥသည္ ထိုႏွစ္ခုႏွင့္မဆိုင္ပါ။ အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အေဟာင္းႏွင့္ အစိုးရအသစ္ အာဏာလဲႊေျပာင္း စာရင္းရွင္းလင္းေပးအပ္ရာတြင္ စာရင္းေပ်ာက္ေနေသာ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၄၅၉ သန္းျဖစ္သည္။ က်ပ္သိန္းခုနစ္ေသာင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ တေန့လုပ္အားခ၀င္ေငြ ၃၆၀၀ က်ပ္သာရရိွေသာ ဆင္းရဲလွသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ထိုေပ်ာက္ဆံုးေနေသာေငြမွာ စက္မႈဇုန္ေန႔စားအလုပ္ သမားေလးတေယာက္၏ ၁၉၆၂၈၉၄ ရက္လုပ္ချဖစ္သည္ (၅၃၇၇ ႏွစ္ လုပ္အားချဖစ္သည္)။ တဘ၀လွ်င္ အႏွစ္ ၈၀ ႏႈန္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက ၆၇ ဘ၀ လုပ္အားချဖစ္သည္။ မည္သူမွ်လည္း အနွစ္ ၈၀ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ပါ။ ထားေတာ့။ ထိုေငြမ်ားေပ်ာက္ေနပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စစ္လို႔ကေတာ့အေျဖေပၚလာသည္။ က်ပ္သန္း ၁၇၀၀ ကို ယခင္မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊက ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအတြက္ သံုးထားသည္ဆို၏ (ဒါကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ျငင္းသည္)။ ေနာက္ထပ္သန္း ၁၅၇၀ အား ေရႊသုခ ေငြစုေငြေခ်း လုပ္ငန္းတြင္ ေခ်းထားသည္ဆို၏။ ႏိုင္ငံပိုင္ပိုက္ဆံကို ထိုသို႔ ကိုယ့္စိတ္ထင္သလိုထုတ္ေခ်းလို႔ ရမရကိစၥမွာ လည္း ရွင္းရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ က်န္က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၀၀၀ ကေတာ့ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္သြားသလဲ ဆိုတာ ယခုအထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေပ။ ေျပာရလွ်င္ ဤကိစၥ၌ မလည္႐ႈပ္ျဖစ္ေနေသာ မ႐ႈပ္မရွင္းျပႆနာမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ခု႐ႈပ္မွေနာင္ရွင္းဆိုသလို လက္ငင္းအေရးယူေဆာင္ ရြက္ရမည့္ကိစၥ မ်ားစြာရိွပါသည္။ ေမးရမည့္ေမးခြန္း မ်ားစြာရိွပါသည္။ အဓိကသိခ်င္ေသာေမခြန္းမ်ားမွာ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ပိုက္ဆံကို စာရင္းမျပဘဲ သို၀ွက္ထားျပီး စာရင္းစစ္က ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရိွမွရိွသည္ဟု ၀န္ခံျခင္းသည္ ခိုးမႈေျမာက္၊ မေျမာက္ ျဖစ္သည္။ ခိုးမႈမဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၁)ႏွင့္ ၿငိ၊မၿငိ ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ ၾကားဖူးသည္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ မီးရထားသံလမ္း ကေလး သံုးေပေလာက္၊ ေၾကးနန္းၾကိဳးကေလး ကိုက္ ၂၀ ေလာက္ခိုးမိသူကိုပင္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း ကာကြယ္ေရးဥပေဒ ၆(၁)ျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ၾကဖူးေလသည္။ ယခု အလဲြသံုးထားေသာေငြမွာ အထက္တြင္ေရးခဲ့သလို ဆင္းရဲသားတေယာက္ အူ၀ဲမွေသသည္အထိ လူ႔ဘ၀ ၆၇ ဘ၀ဆက္တိုက္ ရွာေဖြစုေဆာင္းမွ ရႏိုင္ေလာက္ေသာ ေငြမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေငြမ်ားအလဲြသံုးျခင္းသည္ အာဏာအလဲြသံုးစားျခင္း မဟုတ္ဘူးလား၊ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းကို အလဲြသံုးစားလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘူးလား။ သာသနာေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္ကေတာ့ က်ပ္သိန္း ၇၀ ဘုရားတည္ရာတြင္ အလဲြသံုးစားခဲ့သည္ ဆိုသည့္ စြပ္စဲြခ်က္ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ နွစ္နွင့္ ဒဏ္ေငြတသိန္းခ်မွတ္ခံခဲ့ရေလသည္။ သိန္း ၇၀ အမႈကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဖိဖိစီးစီးကိုင္တြယ္ျပီး ေထာင္ ၁၃ နွစ္အျပစ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ အကြက္ ဆင္အျပစ္ရွာခံရသည္ဟု အမ်ားက ယံုၾကည္ေပသည္။
ယခုအမႈကေတာ့ ရွင္းသည္။ ဥပေဒတြင္ မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာသေဘာ ရိွ၊မရိွကို အဓိကထားျပီး ၾကည့္ရသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ ဦးေဆာင္ေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ေဟာင္းသည္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္ ဦးေအာင္မိုးညိဳ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအသစ္ထံသို႔ အစိုးရေငြမ်ား ေျပာင္းလဲေပးအပ္ရာတြင္ ေရနံလက္ယက္တြင္းမ်ားမွရေသာ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားကို ပိုက္ဆံလည္း မေပး၊ စာရင္းလည္းမျပဘဲ ထြက္ခြာသြားျခင္းမွာ မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုမ႐ိုးေျဖာင့္မႈကို ဥပေဒအတိုင္းသာ အေရးယူ ရမည္ျဖစ္သည္။ အေရးယူ၊ မယူသည္ NLD အစိုးရသည္ ျပစ္မႈနွင့္ ျပစ္ဒဏ္အေပၚ မည္သို႔သေဘာထားသည္၊ ဥပေဒဆိုသည္မွာ ဘာကိုဆိုလိုသည္ဆိုျခင္းကို စာေမးပဲြစစ္မည့္သဖြယ္ ျဖစ္လာပါသည္။ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္အေရးယူလို႔မရဟူသည့္ဥပေဒသည္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း၀န္ၾကီးေဟာင္းမ်ား အတြက္မရိွေၾကာင္း ေျပာခဲ့ျပီးပါျပီ။ ရွင္းေနပါျပီ။ ဥပေဒတြင္ ငါ့ဘၾကီးမို႔၊ ငါ့အေဖမို႔၊ ငါ့ဆရာမို႔၊ ငါ့တပည့္မို႔၊ မ်က္နွာနာရလို႔၊ ငါ့ဆရာမကတားထားလို႔ဟူသည္ မရိွရပါ။ ဥပေဒအရာတြင္ ဆင္းရဲသားႏွင့္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အတူတူျဖစ္ရပါမည္။ ဆင္းရဲသားေၾကးနန္းႀကိဳး တဆယ္သားခိုးျခင္းသည္ သူ႕၀မ္းေရးအတြက္ျဖစ္၍ ေျဖေတြးေတြးေပး၍ ရေသးသည္။ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ စားမကုန္ႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာခိုးၾကျခင္းမွာကား မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္နွင့္မွ ခြင့္လႊတ္ထိုက္ေသာကိစၥမ်ား မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ မလွန္ေရးမူ၀ါဒအရ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းကို အေရးမယူဟု သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာ ၾကားခဲ့တာကို ၾကားရေတာ့ အံ့ၾသမိသည္။
ယခုအခါ ထိုစာရင္းေပ်ာက္ ေနေသာေငြမ်ားအနက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (ေဟာင္း) ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊက က်ပ္သန္း ၁၇၀၀၊ ေရႊသုခေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းမွ က်ပ္သန္း ၁၅၇၀ ကို အရစ္က်စနစ္နွင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ပါမည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလးစီး၊ စက္ေလွ ၂ စီး၊ ဘက္ဟိုး ၁ စီး ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဟု ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊက ဆက္သြယ္လာကာ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊမွ ေဒါက္တာေအာင္ မိုးညိဳ(မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရ လက္ရိွ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္)ထံ ၂၀၁၇ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔စဲြျဖင့္ ေပးအပ္ေသာစာအရ ေရႊသုခ အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းသို႔ ေပးအပ္ထားေသာေငြ (၁ ဒသမ ၅၇) ဘီလီယံေက်ာ္အနက္ ေငြက်ပ္သိန္း (၅၀၀၀)အား ေမလ ပထမပတ္အတြင္း၊ က်န္ေငြမ်ားမွာလုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးပတ္မတိုင္မီ ေပးသြင္းသြားမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အပိုဒ္(က)တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေငြက်ပ္ (၁ ဒသမ ၇)ဘီလီယံအား ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးအပတ္မတိုင္မီ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖဲြ႔ထံသို႔ ေပးသြင္း သြားမည္ျဖစ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေလသည္။ သူတို႔ေျပာသလိုဆိုလွ်င္ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကိုသာ တေယာက္က သန္း ၁၅၇၀၊ တေယာက္က သန္း ၁၇၀၀ နွစ္ရစ္ခဲြ၍ျပန္ဆပ္မည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ က်ပ္သန္း ၄၀၀၀ က်န္ေနေသးတာေတာ့ ဘာမွရွင္းျပထားျခင္းမရိွေပ။ တဖန္ စာရင္းေဖ်ာက္ထားေသာေငြမ်ား စာရင္းေပၚ လာေသာအခါမွ ျပန္ေပးပါ့မယ္ဟုေျပာျခင္းျဖင့္ အမႈတခုကို အျပီးသတ္၍ရသလားဟု ေမးခ်င္ပါသည္။ ေရႊသုခ အေသးစားေငြ ေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ ဘယ္သူပိုင္ေသာ လုပ္ငန္းနည္း။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ရမည့္ ပိုက္ဆံမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေရႊသုခဆိုေသာ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းသို႔ ေရာက္သြားသနည္း။ ေရႊသုခသည္ ဗဟိုဘဏ္က တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေငြေရးေၾကးေရး အဖဲြ႕အစည္းဟုတ္၊ မဟုတ္။ ထိုေရႊသုခ လက္ထဲသို႔ေငြမ်ား မည္သည့္အခိ်န္ကတည္းကေရာက္ေနသနည္း။ မည္သည့္အတိုးႏႈန္းမ်ား ရယူခဲ့သနည္း ဆိုတာလည္း ယခု ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳတို႔အစိုးရက ဤအမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို ေမးျမန္းစိစစ္ျပီး ျပည္သူလူထုကို အသိေပးတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။
ကေလးေတာင္သိသည့္ကိစၥမွာ ေငြကိုဘဏ္တြင္ အပ္ထားလွ်င္ အတိုးရပါသည္။ နည္းလွ်င္နည္း သေလာက္၊ မ်ားလွ်င္မ်ားသေလာက္၊ အလြန္မ်ားလွ်င္ အလြန္မ်ားမ်ား အတိုးရပါသည္။ ဘဏ္မ်ား၏သာမန္ အပ္ေငြ အတိုးႏႈန္းမွာ တနွစ္လွ်င္ပ်မ္းမွ် ၈ ဒသမ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွပါသည္။ Saving အတြက္ အတိုးသတ္သတ္၊ Call အတြက္ သိန္းတရာအထက္အပ္လွ်င္ အတိုး တႏွစ္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Fixed Deposit အတြက္ (၁)လ အပ္လွ်င္ အတိုး ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (၃)လဆိုလွ်င္ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (၆)လအပ္လွ်င္ ၉ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (၁)ႏွစ္အပ္လွ်င္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေပသည္။ ဘဏ္တခုႏွင့္တခု အနည္းငယ္သာ ကြာျခားေပသည္။ ထားေတာ့ပံုမွန္အပ္ေငြျဖစ္ေသာ Saving ႏွင့္ တြက္လွ်င္ပင္ ေငြတသိန္းတနွစ္အပ္ထားလွ်င္ ဘဏ္တိုး ရွစ္ေထာင့္နွစ္ရာ့ေျခာက္ဆယ္က်ပ္ရေပမည္။ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၅၇၀ ကို တနွစ္ဘဏ္တြင္ အပ္ထားလွ်င္ အတိုး ၁၂၉၆ သိန္းရပါမည္။ ဒါကတႏွစ္အတြက္ တြက္တာျဖစ္သည္။ ထိုေငြမ်ားသည္ ေရႊသုခလက္ထဲသို႔ ဘယ္အခိ်န္ကတည္းကေရာက္၍ ဘယ္ေလာက္အထိ လွည့္ပတ္သံုးစဲြေနသနည္း။ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ဘဏ္မွာ အပ္ထားလွ်င္ပင္ တႏွစ္သိန္းတေထာင့္နွစ္ရာေက်ာ္ (တလအတိုး ၁၀၈ သိန္း) အသားတင္ရနိုင္ေပသည္။ ထိုအတိုးေငြအျမတ္ေငြမ်ား ဘယ္ေရာက္သြားသနည္း။ ထို႔အျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ ျပန္အပ္မည္ဆိုေသာ က်ပ္ေငြ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံသည္လည္း ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဘဏ္တိုးသိန္း ၁၄၀၄ သိန္း ႏွစ္စဥ္အတိုးရေပမည္။ ယခုျပန္ေပးေသာ ေငြမ်ားမွရေသာ အတိုးအပြားမ်ား မည္သူယူမည္နည္း။ မည္သူ ရသြားသနည္း။ စာရင္းေဖ်ာက္ေငြမ်ားကိုေပၚလာကာမွ အရင္းသာ ခပ္တည္တည္ျပန္အပ္ျခင္းကို ဥပေဒက လက္ခံမခံေတာ့မသိ၊ ထိုသို႔လက္ခံလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာထဲမွ သန္းတေထာင္ေလာက္ တႏွစ္ေလာက္လွည့္ထားခ်င္သည္။ ျပန္ဆပ္ရမည့္အခိ်န္တြင္ တျပားမခ်န္ တိတိက်က်ျပန္ေပးပါမည္။ ဘဏ္မွာပဲအပ္ထားၿပီး အတိုးပဲထိုင္စားေနမည္ျဖစ္သည္။ အပင္ပန္းခံ၍စာမေရးလို၊ တိုးရစ္ဂိုဒ္ မလုပ္လို၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အေဟာင္းတို႔ ေရႊသုခေငြစုေငြ ေခ်းလုပ္ငန္းတို႔လိုပဲ ေဆာင္ရြက္ခ်င္သည္။ မေပၚရင္ယူထား၊ ေပၚရင္ျပန္ေပး၊ အတိုးေတြစားဘယ္ေလာက္ကိုက္သနည္း။ ၂-၅-၂၀၁၇ Eleven ေန႔စဥ္သတင္းစာထဲတြင္ ကာတြန္းတကြက္ပါလာသည္။ ကာတြန္းထဲတြင္ ရဲစခန္းတာ၀န္မွဴးေရွ႕သို႔ မ်က္နွာဖံုးစြပ္နွင့္လူမ်ား တန္းစီျပီး ေရာက္လာၾကသည္။ လက္ထဲမွာ အထုပ္အပိုးေတြကိုင္ထားသည္။ ခိုးထားတဲ့ပစၥည္းျပန္အပ္ရင္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္အေရးမယူဘူးဆိုလို႔ ဒီမွာတရားခံေတြ ပစၥည္းျပန္လာအပ္ေနၾကတယ္ ဆရာ၊ ရွင္းေပးပါဦးဟု ရဲက ေအာ္ ေနပံုျဖစ္သည္။ လက္ရိွျမန္မာ့ တရားစီရင္ေရးကို ထင္ဟပ္ေနေသာကာတြန္းျဖစ္သည္။ စံေတာ္ခိ်န္ သတင္းစာထဲတြင္ေတာ့ တရားခြင္တြင္ တရားခံျဖစ္သူက ၀က္ၿခံထဲမွာထိုင္ေနရာက တရားသူၾကီးကိုေမးေန သည္။ တရားသူႀကီးမင္းက မွ်မွ်တတ စီရင္မွာလား။ တရားသူၾကီးက ေျဖသည္။ ဒါေပါ့ က်ဳပ္က ဥပေဒနဲ႔အညီ မွ်မွ်တတပဲ။ ဒါဆို ကြ်န္ေတာ္နိွုက္ယူထားတဲ့ ေငြခုနစ္ေထာင္ကို အရစ္ က်ျပန္ေပးမယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္ကို ျပန္လႊတ္ ေပးေတာ့။ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္စဥ္းစားမိသည္မွာ ဤကိစၥကို အတုယူျပီး အစိုးရ၀န္ထမ္းအားလံုးက ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို လွည့္သံုးၾကလွ်င္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက အတုျမင္ အတတ္သင္ ယခုလိုအတုယူ ေငြေတြသံုးကုန္လွ်င္ မခက္ဘူးလား။ မေကာင္းေသာဥပမာတခု စီရင္ထံုးတခုလို စံျပ ျဖစ္သြားမွာကိုေတာ့ စိုးရိမ္မိပါသည္။
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးယူျခင္းမယူျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တရားဥပေဒဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္။ မည္သို႔မွ် အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္၍မရ။ ဟိုလူ႔က်တမ်ဳိးသည္လူ ့က်တမ်ဳိး ဟိုအဖဲြ႕ကိုတမ်ဳိး သည္အဖဲြ႕ကိုတမ်ဳိးလုပ္၍ မရ။ ထိုသို႔လုပ္လွ်င္ ဥပေဒကိုမည္သူကမွ် ေလးစားေတာ့မည္မဟုတ္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ တရားဥပေဒကို အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့လွ်င္ တိုင္းျပည္ပ်က္ျပီျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရာတြင္ ေက်ာသားရင္ သားမခဲြျခားဘဲ ဤအမႈကို စီရင္ကိုင္တြယ္သင့္ပါ၏။ ဤသည္မွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွန္ေရးမူ၀ါဒကို ေျပာင္းလဲျခင္းမဟုတ္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွန္ျခင္းပင္ မဟုတ္။ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဥပေဒမဲ့ျပဳက်င့္မႈ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒမဲ့မႈျပဳက်င့္မႈတခုကို ယခင္ကျဖစ္သလိုလိုျဖင့္ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္လိုက္ လွ်င္ ဥပေဒမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားကို မည္သည့္အခါမွရပ္တန္႔ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္။ ပမာအားျဖင့္ အိမ္ငွားအသစ္ တက္လာေသာအခါ အရင္အိမ္ငွားအေဟာင္းအိမ္မွ ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ယူသြားတာသည္ ေနာက္ေၾကာင္းမဟုတ္၊ လက္ရိွ မိမိလက္ထက္တြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ မ်က္ေမွာက္ကိစၥ၊ ပစၥဳပၸန္ကိစၥျဖစ္သည္။ အစိုးရဆိုသည္မွာ နိဗၺာန္ ေဆာ္မဟုတ္။ နတ္ျပည္ေရာက္ေၾကာင္းတရား ေဟာေနရသူမဟုတ္။ ေရလိုမီးလိုက်င့္ႀကံရသည္။ ယခု စာသည္ ယခင္အစိုးရအဖဲြ႕ကို မုန္းလို႔ေရးသည္မဟုတ္။ မည္သူ႔ကိုမွ နစ္နာေစခ်င္၍ မဟုတ္။ ဥပေဒကအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံကိုလိုလားသျဖင့္ ေရးေသာစာျဖစ္သည္။ လူက အုပ္ခ်ဳပ္တာထက္ တရားဥပေဒက အုပ္ခ်ဳပ္တာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔လိုလားသည္။ ဟိုလူကိုတမ်ဳိးသည္ လူကိုတမ်ဳိးဥပေဒက ဘက္လိုက္ကာကြယ္ေနတာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက စိတ္ကုန္လွၿပီ။ အဖဲြ႕အစည္းတခုထံမွ မ်က္ႏွာသာ ရခ်င္တာႏွင့္ မ်က္နွာခ်ဳိေသြးေနရေသာ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြး ႏိုင္ငံေရးကိုလည္း စိတ္ကုန္လွျပီ။ ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရိွဘူးဆိုေသာ ဓားျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ မလွန္ေရးဆိုေသာႀကိဳးေတြနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို တုတ္ေနွာင္ ထားတာေတြ ျဖတ္ခ်လိုက္ပါ။ ဖုန္ေတြ၊ သဲေတြ၊ ပင့္ကူ မွ်င္ေတြကိုဖယ္ခ်ၿပီး ဆက္ေလွ်ာက္မွသာ သာယာ ေျဖာင့္ျဖဴးေသာ လမ္းမွန္ကို ေတြ႕ပါလိမ့္မည္။ ပင့္ကူမွ်င္ေတြကိုမဖယ္၀ံ့ဘဲ တသသလုပ္ေနလွ်င္ ကိုယ္ပါ ေရာ၍ ဖုန္ေတာထဲမွာ လမ္းေပ်ာက္သြားပါမည္ခင္ဗ်ား။
သရ၀ဏ္(ျပည္)

0 comments:

Post a Comment