Saturday, April 8, 2017

ဒန္႔ဒလြန္ပင္ တိုက္နဟ္ေဆးရံုသစ္ ဖြင့္ပဲြက်င္းပ


ျမိဳ႕သစ္ ဧၿပီ(၈)
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္
ဒန္႔ဒလြန္ပင္ေက်းရြာအုပ္စုဒန္႔ဒလြန္ပင္တိုက္နယ္ေဆးရံု(၂၀၁၅/၂၀၁၆)ခုႏွစ္နိဳင္ငံေတာ္
ဘ႑ာေငြလုံးေငြရင္းရန္ပုံေငြက်ပ္သိန္း(၆၀၀)
(RC)တစ္ထပ္အလွ်ား(၁၂၆) အနံ(၁၁၀')
အျမင့္(၁၄)ေပ/(၁၆)ကုတင္ဆ့ံတိုက္နယ္
ေဆးရုံသစ္ဖြင့္ပဲြကို(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ဧၿပီ(၈)ရက္ေန႔
ကေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။

အခမ္းအနားတြင္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး
ခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ မွအဖြင့္အမွာစကား
ေျပာၾကားျပီးတ္ုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
ဦးတာ /တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္(ဒု)ဥကၠဌ
ဦးေဇာ္မ်ိဳးဝင္း/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က္ိုယ္
စားလွယ္ဦးသန္းေဆြ/တိုင္းေဒသႀကီးက်န္းမာ
ေရးဦးစီးဌာနမွဴးေဒါက္တာေဇာ္ဝင္းျမင့္တို႔မွက်န္းမာေရးအသိပညာေပးကိစၥရပ္မ်ားကို၄င္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္းလွယ္ဦးသာေအာင္မွေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို၄င္းရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

ထ္ုိေနာက္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္
ေတာ္ဥကၠဌဦးတာ/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
(ဒု)ဥကၠဌဦးေဇာ္မ်ိဳးဝင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသန္းေဆြ/ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးသာေအာင္တို႔မွတိုက္နယ္ေဆးရံုသစ္အားဖဲ
ႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲၿပီးေဆးရံုအတြင္းသို႕
လွည့္လည္ၾကည့္ရွဳခ့ဲသည္။

အခမ္းအနားသို႔တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး
ခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ/တိုင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးတာ/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္
ေတာ္(ဒု)ဥကၠဌဦးေဇာ္မ်ိဳးဝင္း/တိုင္းေဒသႀကီး
လူမွဳေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာခင္်မာင္ေအး/တိုင္း
ေဒသႀကီးပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္
ေရးဝန္ႀကီးဦးတင္ႏြယ္ဦး/တိုင္းေဒသႀကီးသယံ
ဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာဝန္ႀကီး
ဦးျမင့္ေဇာ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠဌ
ဦးသိန္းေဇာ္တ္ိုင္းေဒသႀကီးက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴးေဒါက္တာေဇာ္ဝင္းျမင့္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္းလွယ္ဦးသာေအာင္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသန္းေဆြျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးဟိန္းသူဝင္းျမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးရဲမွဴးေဇာ္မိုးလြင္ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးမွဴးေဒါက္တာသန္႔ေဇာ္
ျမင့္ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားဒန္႔ဒလြန္ပင္အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးမိုးမင္းဝင္းႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားစုစုေပါင္းအင္အား(၈၆၀)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

သန္းဝင္းထြန္း(ျမိဳ႕သစ္)

0 comments:

Post a Comment