Saturday, March 11, 2017

တရား၀င္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္မႈတုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း(FLEGT-VPA )ဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ
မေကြး     မတ္     ၁၀
တရားဝင္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈတိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း (FLEGT-VPA) ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက မေကြးၿမိဳ႕နန္းထိုက္သူဟိုတယ္ က်င္းပသည္။
အဆိုပါ (FLEGT-VPA) ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ သယံဇာတ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီး  ဦးျမင့္ေဇာ္ က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာ ဖုန္းလႊမ္းမႈဟာ  ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ ၆၁% ရွိရာမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၄၇%  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၄၂.၉၂% သို႔ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) အတြင္း သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ပ်မ္းမၽွႏွစ္စဥ္ ၀.၉၅% ဆုံး႐ႈံးေနသည္ကိုလည္း သစ္ေတာသယံဇာတ ေကာက္ယူမႈစာရင္းမ်ားအရ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္၊သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားစြာတြင္ သစ္အလြန္ အကၽြံ ခုတ္လွဲထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ျပီး သစ္အလြန္အကၽြံ ခုတ္လွဲထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုရာမွာ တရားဝင္သစ္ အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္တာေရာ တရားမဝင္သစ္ ထုတ္တာေရာပါဝင္ပါတယ္၊ တရားမဝင္သစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအျပင္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ လ်က္ရွိေသာ သစ္ကုန္သြယ္မႈသည္လည္း အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ သစ္မ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ တင္ပို႔လ်က္ ရွိေနပါတယ္ဟု ေျပာသည္။
          အက်ိဳးဆက္မ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအျပင္၊ လူမႈ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားကိုပါ ထိခိုက္လာၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္လည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြ ထိခိုက္နစ္နာေနရပါတယ္။ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားရွာေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံရန္ မေသခ်ာမႈမ်ား၊ အျခား မလိုလားအပ္ေသာ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခံစားေနရပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္း၊ စီးပြားေရးလက္ဝါးႀကီးအုပ္သူမ်ား၏ ေျမယာရယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ၎တို႔၏ မူလရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနရပါတယ္ဟု ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။
          ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြား လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ညီၫြတ္မၽွတေသာ သစ္ေတာသယံဇာတ ခြဲေဝသုံးစြဲႏိုင္ေရးကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစတဲ့ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ FLEGT-VPA ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္တယ္။အဓိကအားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢက ၎တို႔ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း တရားမဝင္သစ္ ထုတ္လုပ္ ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္သစ္ ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ခုကို ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စီမံခ်က္ကို FLEGT Action Plan လို႔ေခၚပါတယ္။ တရားဝင္သစ္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကို အားေပးျခင္းအျပင္ သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္ လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းအားျဖင့္ တရားမဝင္ သစ္ခုတ္လွဲထုတ္လုပ္ျခင္း ကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္သူမ်ား ပါဝင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုးတက္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါတယ္ဟု ၀န္ႀကီးက ေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္ အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ National FLEGT Facilitator ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ထြန္းက အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ FLEGT ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ တရား၀င္သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံသည့္ စနစ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပျပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ FLEGT-VPA လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီး ဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္ျမျမေထြးက ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ဆက္လက္၍ FLEGT-VPA တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းက႑၏ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးမွ စိမ္းေရာင္စုိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး Green Network Sustainable Group ညိွႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးျမင့္ဦး(ခ)ဦးအုိလာက ရွင္းလင္းတင္ျပကာ ပုဂၢလိကက႑ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေၾကာင္းကုိ  ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (MFPMF) မွ အၾကံေပး ပုဂၢဳိလ္ ဦးမ်ိဳးမင္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔သည္။
ထို႔ေနာက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္မ်ားအရ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အုပ္စုကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းႏွင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားအား စုစည္းတင္ျပျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္။
          EU ၏ FLEGT Action Plan  တြင္  သစ္ထုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္၊ တရားဝင္သစ္ကုန္သြယ္မႈကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေစရန္၊ တရားဝင္သစ္ ဝယ္ယူေရးမူဝါဒ (Public Procurement Policy) ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေစရန္၊ ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္မည့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက႑ (Private Sector) ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ အကာအကြယ္အစီအမံမ်ား (Safeguards) ေဆာင္႐ြက္ထားရွိ လာေစရန္၊ ရွိၿပီးေသာ (သို႔မဟုတ္) အသစ္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို သက္ဝင္က်င့္သုံးလာေစ ျခင္းျဖင့္ စီမံခ်က္ (FLEGT Action Plan) ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္၊ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေနရာ ေဒသမ်ားမွ သစ္ထုတ္မႈမ်ား (Conflict Timber)ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ ေစရန္ စသည္တို႔ကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။
          FLEGT Action Plan အစီအမံမ်ားတြင္ တရားဝင္သစ္ကိုသာလၽွင္ ဝယ္ယူျခင္း (Demand for Legal Timber) ႏွင့္ တရားဝင္သစ္ကိုသာလၽွင္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ျခင္း (Supply of Legal Timber) တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ပုံေဖာ္ေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရျပီး FLEGT- VPA လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ တရားဝင္သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံသည့္ စနစ္တစ္ခု သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊ သစ္ေထာက္ပံ့ေရး ကြင္းဆက္ကို ေျခရာခံသည့္စနစ္တစ္ခု ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း၊ သစ္ေတာက႑ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတြင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာႏိုင္ျခင္းစသည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိ လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိႀကီးမ်ား၊သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊  မေကြးတုိင္းရိွ CSOs အဖြဲ႔မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းဆုိင္ရာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ FLEGT Interim Task Force မွ အဖြဲ႔၀င္ မ်ားႏွင့္ FLEGT Secretariat ရုံးမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၂၈၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment