Saturday, June 11, 2016

ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား ပိုးသတ္ေဆးစနစ္တက် သုံးစြဲတတ္ေစရန္ သင္တန္းျပဳလုပ္၍သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ားေပးအပ္
မေကြး ဇြန္ 
  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူမ်ား ပိုးသတ္ေဆးစနစ္တက်သုံးစြဲတတ္ေစရန္ႏွင့္ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ နည္း
ဥပေဒအညီ အသုံးျပဳရာတြင္ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳတတ္ေစရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးမွဴး႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔မွဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔အထိ လက္မွတ္မရ႐ွိေသးသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေဆးဆိုင္ပိုင္
႐ွင္မ်ား ကုမၸဏီဝင္ထမ္းမ်ား စိတ္ပါဝင္စားသည့္ေတာင္သူမ်ားအား သင္တန္းဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးၿပီး သင္တန္းသား ၁၈၁ဦးတို႔အား သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပးအပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။
  အဆိုပါ မေကြးၿမိဳ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ လက္မွတ္ရပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲသူမ်ား(၁/၂၀၁၆)သင္တန္း၌ ေနျပည္ေတာ္စိုက္ပ်ိဳးဦးစီးဌာနရံုး
ခ်ဳပ္မွညႊန္ႀကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးကသီးႏွံကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကိုလည္းေကာင္းလက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚ
ခင္ျမလြင္ က ဘက္စုံေရာဂါကာကြယ္နည္းမ်ားႏွင့္အပင္ေရာဂါ သတ္ေဆးမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း GAPစနစ္မ်ားကို ေဒါက္တာေဒၚက်င္က်င္ဝင္း(ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)ကလည္းေကာင္း သီးထိုးယင္ ကာကြယ္နိွမ္နင္းနည္းလမ္းမ်ားကိုDr.ေဒၚမူမူသိန္း(ဦးစီးအရာ႐ွိ)ကလည္းေကာင္း ဘက္စုံသီးႏွံကာကြယ္နိွမ္နင္းနည္းမ်ားအား ေဒၚေအးေအးျမ(လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)ကလည္း
ေကာင္း ဒု-ဦးစီးမွဴးဦးကိုကိုလတ္ က ပိုးသတ္ေဆးေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ပုံသ႑န္နွင့္အရည္အေသြးတို႔ကိုလည္းေကာင္း ေဆးဖ်န္းပံုမ်ား စံတိုက္ျခင္း ပိုးသတ္ေဆးလိုအပ္ခ်က္တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ပိုးသတ္ေဆးဓာတ္ကြ်င္းျပႆနာမ်ား ပိုးသတ္ေဆး
အညႊန္းစာ အပင္ပိုးမႊားေရာဂါျပန္႔မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတိုကို ဦးကိုကိုလတ္ ဦးေဝၿဖိဳးထိုက္ ေဒၚလွလွစိုးတို႔က သင္တန္းေပးျပသ၍လည္း
ေကာင္း ဦးဝင္းျမင့္သိန္းႏွင့္ဦးေအာင္သိန္းဦး Dr.ကိုကို ဦးထင္ေအာင္စိုးတို႔က အေရးႀကီးသီးႏွံဖ်က္ပိုး ကာကြယ္နိွမ္နင္းနည္းမ်ား
ႏွင့္ပိုးသတ္ေဆးစနစ္တက်ကိုင္တြယ္သုံးစြဲနည္း ႂကြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ကာကြယ္နိွမ္နင္းနည္းမ်ား သုိေလွာင္သီးႏွံမ်ားဖ်က္ပိုးကာကြယ္
နိွမ္နင္းျခင္း အပင္ေဟာ္မုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုလည္းေကာင္း ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒႏွင့္ပိုးသတ္ေဆးဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို
လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚစန္းစန္းလြင္ႏွင့္ဦးစီးအရာ႐ွိေဒၚစန္းစန္းႏြဲက ေပါင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားက္ိုအႏၲရာယ္
ကင္းစြာကိုင္တြယ္သုံးစြဲနည္းမ်ားကိုပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ျပသ႐ွင္းလင္းသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးခ့ဲသည္အျပင္မေကြးၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီး
Dr.ေဒၚဥမၼာေအးကလည္းက်န္းမားဆိုင္ရာအသိပညာေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္းအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြစစ္ေဆးၿပီးလက္မွတ္ရပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲသူမ်ားသင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကို ေပးအပ္ခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။
  ၎သင္တန္းကိုတိုင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးမွဴးဦးခင္ေမာင္ဝင္းက စီစဥ္ညႊန္ၾကားေပးၿပီးလက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚေမာ္
ေမာ္ဝင္းက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္း ရက္ ၁၀၀ စီးမံခ်က္ျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲရာတြင္စနစ္တက်သုံးစြဲတတ္ေစရန္
နွင့္ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေရာင္းခ်နိူင္ေစေရးအတြက္ လက္မွတ္မရ႐ွိေသးသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးပစၥည္းအေရာင္း
ဆိုင္ႏွင့္ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား စိတ္ပါဝင္စားသည့္ေတာင္သူမ်ားအား လက္မွတ္ရပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲသူသင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း ခ႐ိုင္ႏွင္႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွသီးႏွံကာကြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးမွဴးမ်ား တာဝန္႐ွိဝန္ထမ္းမ်ားတက္ေရာက္ေၾကာင္းေဒၚေမာ္ေမာ္ဝင္းက ေျပာျပသည္။
  "ယင္း လက္မွတ္ရပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲသူမ်ားသင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာင္သူေတြ မ်ားစြာ အက်ိဳးေက်းဇူး
ေတြရ႐ွိပါတယ္။သင္တန္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာသူေတာင္သားေတြ မသိၾကတ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရရွိလိုက္ပါ
တယ္။ပိုးသတ္ေဆးတို႔ ေရာဂါရွာေဖြရမွာတို႔ ဥပေဒနဲ႔ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြကို သိ႐ွိလိုက္ရပါတယ္။သင္တန္းကာလ ငါးရက္စ
လုံးတက္ျဖစ္လိုက္ပါတယ္။ဆရာ ဆရာမေတြလည္း ေက်းဇူးမ်ားစြာတင္ပါတယ္။ဟု နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ တံခြန္တိုင္ေက်းရြာမွ ဦးမင္း
မင္းၾကည္က ေျပာျပသည္။
ဇြဲထက္ရွင္

0 comments:

Post a Comment