Sunday, January 17, 2016

ဒုတိယအႀကိမ္ ဘက္စံုသားဖြား ဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္ အပ္ႏွင္း


မေကြး     ဇန္န၀ါရီ      ၁၆
၂၀၁၅-၂၀၁၆ပညာသင္ႏွစ္ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း မေကြးၿမိဳ႕ ဒုတိယ အႀကိမ္ ဘက္စံုသားဖြား ဒီပလိုမာ(၂)ႏွစ္သင္တန္း ဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္ အပ္ႏွင္းပြဲ အခမ္းအနားကို မေကြးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔၀င္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ၾကည္တို႔က လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔သည္။
ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဘက္စံုသားဖြားသင္တန္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေအာင္ျမင္ ေပါက္ေျမာက္ခဲ႔ျပီဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေဆးဘက္ဆိုင္ရာလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနက ေၾကညာျခင္းခံရသူမ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ ဘက္စံုသား ဖြား  ဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္မ်ား အပ္ႏွင္းျခင္း၊ ဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အမွတ္ လကၡဏာျဖစ္သည့္ ၀တ္ရံုမ်ားကို၀တ္ဆင္ခြင့္ျပဳေၾကညာျခင္း၊ သားဖြာဒီပလိုမာ ေအာင္ လက္မွတ္အသီသီး အပ္ႏွင္းျပီးျဖစ္ေသာ သားဖြားဒီပလိုမာဘြဲ႔ သင္တန္းသူမ်ားစာရင္းကို အတည္ ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။
ထို႔ေနာက္ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ သင္တန္းဆင္း ဒီပလိုမာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူမ်ား အေနျဖင့္ သင္တန္းျပီးဆံုးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အလုပ္၀င္ေရာက္ရန္ေစာင့္ဆိုင္း မေနရေအာင္ အလုပ္တာ၀န္ခန္႔အပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ စြမ္းရည္ထက္ျမက္ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေသာ သားဖြားဆရာမေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလိုက္နာကာ ပညာရပ္ကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကေစလိုေၾကာင္း၊ အာဆီယံ(၁၀)နိုင္ငံႏွင့္ အညီ အဆင့္အတန္းမွီေအာင္သူနာျပဳဘာသာရပ္၊သားဖြားဘာသာရပ္မ်ား ေလ႔လာသင္ၾကား တတ္ေျမာက္ေစရန္ သီးျခားအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို တာ၀န္ေပးျပီး ဖြဲ႔စည္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္သူနာျပဳဆရာမ(၈၀၀၀)ေက်ာ္လိုအပ္ေနျပီး သားဖြား ဆရာမ(၉၆၀)ေက်ာ္လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊နိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရေအာင္ အုပ္စုလိုက္ ပို႔ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ သားဖြားဆရာမ(၁)ေယာက္ရွိရန္ မူ၀ါဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ေနျပီး တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ သြားလာေရး၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ နိုင္ငံေတာ္မွ ဆိုင္ကယ္၊ကားမ်ားပံ႔ပိုးနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္္ပန္းတိုင္မ်ားတြင္  ပါ၀င္ေသာ မိခင္ကေလးေသနႈန္းက်ဆင္းေရး၊ (၅)ႏွစ္ ေအာက္ကေလးေသနႈန္းက်ဆင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ရမည့္ ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မွဴးမ်ားျဖစ္၍ ပံ႔ပိုးမႈေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိျပီး တိုးျမွင့္ေပးနိုင္ ေအာင္ အဆင့္ဆင့္စီစဥ္ေနပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ သားဖြားဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္ရ မယ္အေပါင္းတို႔ အေနျဖင့္ ဟိုအရင္းအခ်ိန္ေတြက ေဆးရံုေတြမွာေတြ႔ရတဲ႔ ျမင္ကြင္းပံုရိပ္ျဖစ္တဲ႔ တစ္ဦးကို တစ္ဦးအျပန္အလွန္္ အၿပံဳးနဲ႔နႈတ္ဆက္တတ္တဲ႔ အေလ႔အက်င့္ေတြ  ျပန္လည္ ရွင္သန္လာေအာင္ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကပါ၊ မိမိတတ္စြမ္းတဲ႔ ပညာနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ ျပည္သားေတြကို အလုပ္ေကြ်းျပဳဖို႔နဲ႔ ျပည္သူလူထုက အားကိုးယံုၾကည္ထိုက္သူမ်ား ျဖစ္နိုင္ၾကေစရန္ စသည္ျဖင့္ သင္တန္းဆင္းအမွာစကားေျပာၾကားျပီး အခမ္းအနား ရုတ္သိမ္းေၾကာင္းကို ေၾကျငာခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment