Wednesday, July 1, 2015

MJI ၏ အခ်ိန္ျပည့္ သတင္းစာပညာသင္တန္း


ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI ) သည္ (၁၀) လၾကာ အခ်ိန္ျပည့္သတင္းစာပညာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မည့္သင္တန္းအတြက္ ေမလ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ အခ်ိန္ျပည့္သတင္းစာပညာသင္တန္းျဖစ္ျပီး သတင္းေလာကကိုစတင္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လုိသူ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာအျပင္ အသံ၊ ဗီဒီယိုႏွင့္ ဓါတ္ပံုစေသာ မာလ္တီမီဒီယာအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

သင္တန္းတြင္ သတင္းေရးသားျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴ း၊ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ရသသရုပ္ေဖာ္ေဆာင္းပါးေရးသားျခင္း၊ အသံဖမ္းျခင္းႏွင့္ တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဓါတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုရိုက္ကူူးတည္ျဖတ္ျခင္း၊ သတင္းတင္ဆက္ျခင္း၊ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ Content Management System မ်ား ပါ၀င္မည္။

လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈကို အဓိကထားေသာ သင္ရိုးျဖစ္ေသာ္လည္း မီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္ ဥပေဒ၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၏ အခန္းဂ႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားလည္း သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္သင္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေလ့လာျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္။

ဤသင္တန္းသည္သတင္းစာေလာကကိုစတင္၀င္ေရာက္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ
 ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ ဦးတည္သည္။ ယေန႔ေခတ္၏ မာလ္တီမီဒီယာသတင္းခန္းကို ထင္ဟပ္ေသာ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈကို အဓိကထားေသာ သင္ရိုးျဖစ္ကာ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ သတင္းေရးသားျခင္းအျပင္ အသံဖမ္းျခင္းႏွင့္ တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဗီဒီယိုႏွင့္ ဓါတ္ပံု ရိိုက္ကူးတည္းျဖတ္ျခင္း၊ အြန္လိုင္းကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ Content Management System မ်ား သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အနိမ့္ဆံုး တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ မာလ္တီမီဒီယာနည္းပညာမ်ားျဖင့္ အေတာ္အသင့္ အကြ်မ္းတ၀င္ရွိေနလိမ့္မည္ဟု MJI အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

သင္တန္းေၾကး၊ ၀င္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္၊ သင္တန္းရက္မ်ားႏွင့္ အျခားပို႔ခ်ေနေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး MJI ရံုး- အခန္း ၁၀၂၊ တုိက္ (ဘီ)၊ ပုဂံအိမ္ရာ၊ အေနာ္ရထာလမ္းမၾကီး (က်ဴံးၾကီးလမ္း)၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔သို႔ လာေရာက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ info@mjimyanmar.org သို႔ အီးေမးလ္ပို႔၍ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ျဖည့္စြက္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ေဆာင္းပါးတိုတစ္ပုဒ္ ေရးသားေပးပို႔ရမည္။ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ေရးသားႏိုင္သည္။

(၁) ျမန္မာမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အေျခအေ
(၂) ျမန္မာျပည္တြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ
စာလံုးေရ ၄၀၀ မွ ၈၀၀ အတြင္း သို႔မဟုတ္ စာလံုးအရြယ္ ၁၂ ျဖင့္ A4 စာမ်က္ႏွာ တစ္မ်က္ႏွာစာျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ သင္၏ မိဘ သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတစ္ဦးဦး၊ သင္၏ အလုပ္ရွင္၊ ဆရာ၊ လမ္းညႊန္သြန္သင္ေပးသူတစ္ဦးကို ေထာက္ခံသူအျဖစ္ ေရြးပါ။ သူ၏ေထာက္ခံစာတြင္ သင္၏အရည္အခ်င္း၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္ေသြး၊ အက်င့္စရိုက္ႏွင့္ ဤသင္တန္းမွသင့္အတြက္ မည္သိ႔ုအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္ထြန္းနိုင္သည္ကို ေရးသားရန္ျဖစ္သည္။

MJI က သင့္ကို လူေတြ႔ေမးျမန္းရန္ ဖိတ္ၾကားခံရလွ်င္ အဆိုပါေထာက္ခံစာကို သင္ႏွင့္တပါတည္းယူလာရန္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး
MJI ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီျပီး ေငြေၾကးခ်ဳိ႔တဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးခ်ီးျမွင့္သြားမွာျဖစ္သည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားသူသည္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အဘယ္ေၾကာင့္ေထာက္ပ့ံေၾကးလိုအပ္ဆိုေသာ အေထာက္အထား အေၾကာင္းျပခ်က္တင္ျပရန္လို္သည္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးဆိုရာတြင္ သင္တန္းအခေၾကးေငြ၊ အစားအေသာက္၊ ခရီးစားရိတ္ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္းတို႔အတြက္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားပါ၀င္သည္။

ရန္ကုန္တြင္ေနထိုင္ေသာ သူမ်ားမဟုတ္လွ်င္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ အေဆာင္တြင္ေနခြင့္ရမွာျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာကို MJI ရံုးသို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေပးပို႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ info@mjimyanmar.org အီးေမးလ္ပို႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

http://www.mjimyanmar.org/?p=378 ႏွင့္ www.facebook.com/mjimyanmar တြင္
ေလွ်ာက္ထားရမည့္ပံုစံမ်ားဖတ္ရႈ႔ႏိုင္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျဖည့္စြက္လုိလွ်င္ https://goo.gl/dXn9yF တြင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားရမည့္ရက္။ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

သင္တန္းေၾကး၊ ၀င္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္၊ သင္တန္းရက္မ်ားႏွင့္ အျခားပို႔ခ်ေနေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အခန္း ၁၀၂၊ တိုက္ (ဘီ)၊ ပုဂံအိမ္ရာ၊ အေနာ္ရထာလမ္းမၾကီး (က်ဴံးၾကီးလမ္း)၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္သုိ႔ လာေရာက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ info@mjimyanmar.org သို႔ အီးေမးလ္ပို႔၍ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

MJI ၏ မိတ္ဘက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ Canal France International,  ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံမွ DW Akademie,  ဒိန္းမတ္နုိင္ငံမွ International Media Support, ဆြီဒင္ႏိုင္ငံမွ Fojo Media Institute  တို႔ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment