Friday, July 31, 2015

မင္းဘူးခရိုင္ေရးေဘးဒုကၡျမင္ကြင္းမ်ား အဆိုးရြာဆုံးေရေဘး ေစတုတၲရာ ငဖဲ စလင္း ပြင့္ျဖဴ စကုျမိဳ႕နယ္မ်ား

မင္းဘူးခရိုင္ေရးေဘးဒုကၡျမင္ကြင္းမ်ား
အဆိုးရြာဆုံးေရေဘး ေစတုတၲရာ
ငဖဲ စလင္း ပြင့္ျဖဴ စကုျမိဳ႕နယ္မ်ား

0 comments:

Post a Comment