Saturday, May 23, 2015

စလင္းျမိဳ႕နယ္ ရေဒးေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ကြင္းအမွတ္(၄၁၀)ေျမႏုကြ်န္းကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္ျပီးသတင္းအမွန္သိေစခ်င္          
     စလင္း ေမ၁၉  
     မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး စလင္းျမိဳ႕နယ္ ရေဒးေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ကြင္းအမွတ(္၄၁၀)တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ ေျမႏုကြ်န္းကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေျမ
လတ္ဂ်ာနယ္မွ(၁၆. ၃.၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာသတင္းအေၾကာင္းကိုျပန္လည္ရွင္းလင္းလိုသည္မွာ ဥပေဒဟူသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အ
တြက္လိုရာဆြဲကာျပဌာန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူအမ်ားစုလိုက္နာရန္ ယထာဘူတက်က်ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားသာျဖစ္၍
ေဖာ္ျပပါကြင္းအမွတ္ကြင္းအမွတ္(၄၁၀)တြင္ျဖစ္ေပၚေသာေျမႏုကြ်န္းကိစၥမွာလည္း အေျခခံအုပ္စုျမိဳ႕နယ္မွာလည္း အေျခခံအုပ္စုျမိဳ႕နယ္ခရုိင္တိုင္း
အဆင့္ဆင့္ေသာဌာနဆိုင္ရာမ်ားက သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ုားကိုေလ့လာ၍ နည္းဥပေဒအတိုင္း ညွိႏိႈင္းျပီးသင့္ေလ်ွာ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္္ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါ
လိမ့္မည္ က်န္တစ္ဘက္ကေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ေပးထားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ ဒီမ်မကေတာင္ ရပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္ သို႔ေသာ္လည္း အထက္အဖြဲ႕မ်ုား
၏ ညြန္ၾကားခ်က္အမိန္႕တို႔ကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းသာျဖစ္ျပီး ၎ကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ ႏွစ္ဖက္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနရာမွာ တဖက္၏ စကားျဖင့္မ
လုံေလာက္ပါ က်န္တစ္ဖက္က သတင္းစကားကုိလည္း ရယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ ႏွစ္ဖက္ရ႐ွိေသာသတင္းအေပၚမွာအတၲကင္းေသာသုံးသပ္ခ်က္ျဖင့္
ေဖၚျပေပးေစလိုပါသည္။ သတင္းအမွန္ကိုသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ကိုအက်ဥ္းျခံဳး၍တင္ျပပါမည္ သစ္ကိုက္ကြ်န္းအေရွ႕ရြာႏွင့္အေနာက္ရြာ  
သည္ႏွစ္ရြာ႔တစ္ရြာေန၍ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္တိုင္ေအာင္ ဘာသာေရး စီးပြားေရး လူမႈ႔ေရး ကအစအတူတကြျဖစ္ျပီး(၁၉၆၇)ခုႏွစ္တြင္တစ္ၾကိမ္  
(၁၉၈၄)ခုႏွစ္မွာတစ္ၾကိမ္ ကြင္းအမွတ္(၄၀၉)တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ ေျမႏုကြ်န္းေျမမ်ားကို ႏွစ္ရြာညီညြတ္စြာ ခြဲေဝယူခဲ႔ၾကရာ ခြဲေဝေပးခဲ႔သည့္ေက်းရြာလူူ
ႀကီးမ်ားယေန႔တိုင္ရွိေနပါေသးသည္။ထိုစဥ္ကလည္းသစ္ကိုက္ကြ်န္း အေရွ႕ရြာမွာရြာႏွင့္လုပ္စားေျမတလကၼမွမဆံုးရံႈးသည့္အျပင္ သစ္ကိုက္ကြ်န္း
အေရွ႕ရြာႏွင့္ေျမႏုကြ်န္းေျမ၏အၾကားမွာ ကုန္းေသာင္ရြာၾကီးတရြာျခားျပီး အလြန္ေဝးကြာေသာ္လည္း ႏွစ္ရြာတန္းတူညီမ်ွခြဲေဝယူခဲ႔ၾကပါသည္။
ယၡဳ(၄၁၀)ေျမႏုကြ်န္းမေပၚခင္အထိ ႏွစ္ရြာခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာေနၾကပါတယ္ (၂၀၁၂-၂၀၁၃)ခုႏွစ္တြင္ ခြဲေဝေလာက္ေသာ ေျမဧရိယာေပၚလာမွ သစ္
ကိုက္ကြ်န္းအေရွ႕ရြာမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သစ္ကိုက္ကြ်န္းအေနာက္ရြာကိုမေပးလိုေၾကာင္း ျပသနစလာ၍ ၎(၄၁၀)ကြင္းအတြင္းသစ္ကိုက္ကြ်န္း
အေနာက္ရြာမွေတာင္သူ(၅၇)ဦးလုပ္စားေျမဧရိယာ(၁၁၆)ဧကဆုံးရႈံးခဲ႔ရ၍ ယၡဳအခ်ိန္မွာ ေျမႏုရရွိေရးအတြက္ အထက္အဖြဲ႔မ်ားသို႔အဆင့္ဆင့္တင္ျပ
ခဲ႔ရာ(၁၉-၁-၂၀၁၃)ေန႔စြဲျဖင့္သစ္ကိုက္ကြ်န္းအေရွ႕ရြာ(၇၀)ဦးႏွင့္သစ္ကိုက္ကြ်န္းအေနာက္ရြာ(၅၇)ဦးကိုခ်ထားေပးရန္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးအဖြဲ႔တို႔မွ
ညႊန္ႀကားခဲ႔ၿခင္းကိုသစ္ကိုက္ကြ်န္းအေေရွ႕ရြာေခါင္းေဆာင္္မ်ားကဆန္႔က်င္ခဲ႔ႀကသည္ကိုစလင္းၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈဳးႏွင့္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ႕
အဖြဲ႔တို႔သိႀကပါသည္။ (၂၀၀၁၄-၂၀၁၅)ခုႏွစ္တို႔တြင္ခရုိင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ႕အဖြဲ႕မွ သစ္ကိုက္ကြ်န္းအေရွ႕ရြာကို သုံးပုံႏွစ္ပုံေပး၍ သစ္ကိုက္
ကြ်န္းအေနာက္ရြာကိုသံုးပံုတစ္ပုံသာေပးခဲ႔ပါသည္။ သစ္ကိုက္ကြ်န္းအေရွ႕ရြာကိုအသာေပးခဲ႔ေသာ္လည္း အတၲလြန္ကဲမႈ႕ေၾကာင့္အမိန္႔ကိုမနာခံဘဲ
ဆန္႔က်င္၍မင္းမဲ႔စရုိက္ၿဖင့္အၾကမ္းဖက္မႈ႕ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေၿမစီမံခန္႔ခြဲမႈ႕အဖြဲ႔မွတရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ဥပေဒက်ဴးလြန္သည္ဟုယူ
ဆသူမ်ားကိုတရားရုံးသို႔တရားစြဲဆိုျခင္းသာၿဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရန္ အမွန္သတင္းကိုေပးပို႔ပါသည္။

သစ္ကိုက္ကြ်န္းအေနာက္ရြာ၊ေတာင္သူမ်ား

0 comments:

Post a Comment