Saturday, May 23, 2015

ႀကာကန္ေက်းရြာေတာင္သူမ်ားက ပုဒ္မ၄၃၆ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ယာေျမ၊ဓါတ္ ေငြ႕ပုိက္လုိင္းေလွ်ာ္ေႀကးေပးေရးအတြ က္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚ

Tun Tauk added 6 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
3 hrs ·
မေကြးျမိဳ႕နယ္ ႀကာကန္ေက်းရြာေတာင္သူမ်ားက ပုဒ္မ၄၃၆ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ယာေျမ၊ဓါတ္
ေငြ႕ပုိက္လုိင္းေလွ်ာ္ေႀကးေပးေရးအတြ
က္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚ
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးျမ္ိိဳ႕နယ္ ႀကာကန္ေက်းရြာေတာ
့င္သူ၃၀ေက်ာ္သည္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၄၃၆ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ယာေျမ၊ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းေလွ်ာ္
ေႀကးေပးေရးအတြက့္္၂၁၊၅၊၂၀၁၅ရက္
ေန႔ နံနက္၉နာရီခန္႔တြင္ ႀကာကန္ကား
ဂိတ္မွန္ေက်ာင္းတိုက္ေရွ႕မွ စတင္ကာ ႀကာကန္ရြာေျမာက္တံခါးအဆုံးအထိ
၎မွတဆင့္ေနာက္သုိ႔ျပန္လွည့္၍အေရွ႔သုိ႔ေလွ်ာက္ျပီး ေအာင္ခ်မ္းသာကြက္သစ္တံခါးမွထြက္
၍စမ္းရ္ိုးေက်ာင္းေရွ႕ထိေလွ်ာက္ကာ
ေနာက္သိူူ႔ျပန္လွည့္ကာ ၁၀နာရီခန္႔တြင္ ႀကာကန္ရြာမွန္ေက်ာင္းတိူက္ေရွ႕သု္ိ႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ျပီး ျငိ္မ္းခ်မ္းစြာစီတန္း
လွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခဲ႔ေႀကာင္းသ
တင္းရရွိသည္္၊
ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္
ဆႏၵျပရာတြင္ ေတာင္သူမ်ားက အေျခ
ခံဥပေဒပုဒ္မ(၄၃၆)ျပင္ဆင္ေရး၊ဓါတ္ေငြပုိက္လုိင္းေလွ်ာ္ေႀကးေငြရရိွေရး၊မီရ
ထားလမ္းေလွ်ာ္ေႀကးေငြ႐ရွိေရး၊မေကြးတို္င္းကပိုလွံ်ေျမေတြျပန္ေပးေရး
ႏွစ္ရွည္သီးပင္မ်ားေလွ်ာ္ေႀကးေငြရရွိ
ေရး၊လယ္ယာေျမစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌ အျမန္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေပးေရးတို႔ကုိ
ေႀကြးေႀကာ္ခဲ႔ႀကေႀကာင္းသိရွိရသည္
ဦးေဆာင္သူႀကာကန္ေက်းရြာမွ တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူ ကုိေဇာ္မင္းထုက္က ဒီေန႔ဆႏၵထုတ္ေဖၚတာ တရားဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ရပါတယ္၊ကြ်န္ေတာ္တို႔ဒီေန႔ဆႏၵထုတ္ေဖၚရတဲ႔အေႀကာင္းရင္းကေတာ့ ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာ ႀကာ
ကန္ေက်းရြာအပါအဝင္မေကြးနတ္ေမာက္လမ္းမတေလွ်ာက္ ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လိုင္းေတြေဖါက္လုပ္ခဲ႔ပါ
တယ္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာေတာ့ မေကြးနတ္
ေမာက္္ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ခဲ႔ပါ
တယ္ အဲ႔ဒီလုိ႔ေဖါက္လုပ္တဲ႔အတိုင္းအ
တာမွာ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းနဲ႔မီးရထား
လမ္းေလွ်ာ္ေႀကးကုိဥပေဒနဲ႔အညီလုိခ်
င္လုိ႔ ဥပေဒနဲ႔အညိီစာေတြတင္ခဲ႔ေသာ္
လည္းကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာင္သူေတြက
ေလွ်ာ္ေႀကးေငြရရွိျခင္းမရွိေသးပါဘူး ဒီ
ကေန႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရတဲ႔လယ္ယာေျမ
နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ ၂၀၁၂လယ္ယာေျမဥပေဒ အခန္း၈၊အ
ပုဒ္၆၆မွာ နိင္ငံေတာ္အတြက္ နိင္ငံေတာ္ံအစုိးရကျပည္သူေတြရဲ႕ယာ
ေျမေတြထဲမွာ ျဖက္ေဖါက္ခဲ႔ရ္လယ္ယာ ေျမဥပေဒနဲ႕အရေလ်ာ္ေႀကးေပးရမယ္လို႔ပါပါတယ္၊ ဒါေပမယ္လို႔ ဒီယာေျမထဲမွာ ျဖက္ေဖါက္တဲ႔အခ်ိ္န္မွာ အခု ၂၀၁၅နဲ႕ဆိုရင္၄ႏွစ္ေက်ာ္၅ႏွစ္ေက်ာ္ႀကာတဲ႔အထိက်ြန္ေတာ္တို့ေတာင္္သူေတြကိုေလ်ာ္ေႀကးေငြေပးျခင္းမရွိိေသး
ပါဘူး၊မေကြးနတ္ေမာက္လမ္းမတေလွ်က္မွာ လယ္ယာေျမနံဲ႔ပတ္သက္လုိ႔
ေလွ်ာ္ေႀကးေငြေပးတာ၃ရြာဘဲရွိပါေသးတယ္ အဲ႔ဒီရြာေတြကေတာ့ ကုန္ႀကီး၊ေညာင္ပင္ရြာ၊ရြာသစ္ႀကီးရြာ
တုိ႔ျဖစ္ျပီး၁ဧကကိုု၈သိန္းႏႈန္းနဲ႔ေပးသြားပါတယ္ ဒီယာေျမေတြကုိ္သူမ်ား
ရြာေတြမွာေလ်ွာ္ေႀကးေပးေတာ့ ကြ်န္
ေတာ္တို႔ႀကာကန္ရြာကလည္းလုိခ်င္ပါ
တယ္၊ႀကာကန္ရြာတင္မဟုတ္ပါဘူး ဆုံးရံႈးသြားးတဲ႔ရြာေတြအားလုံးေလ်ွာ္
ေႀကးရေစခ်င္ပါတယ္၊အဲဒါေႀကာင့္မိုလို႔ဒီေန႔ဆႏၵထုတ္ေဖၚရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊မေကြးနတ္ေမာက္လမ္းမမွာႀကာကန္ေက်းရြာအုုပ္စုေတာင္သူ၆၇ဦးရဲ႕
ယာေျမဧက၁၂၂ဧကေက်ာ္ဆုံရံႈးထားပါတယ္၊နတ္ေမာက္အထြက္အင္းကုန္းအစမေကြးမယ္လွေတာင္အဆုံးေက်း
ရြာေပါင္း၂၀ေက်ာ္ေလာက္ရွိပါတယ္
ယာေျမဧက၅၀၀၀ေက်ာ္ဟာ မီးရထား
လမ္း၊ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လိုင္း၊ေလယာဥ္ပ်ံ
ကြင္းနဲ႔ေဆးတကၠသိုလ္ေဆာက္တူန္းကဆုံးရံႈးသြာရတာပါ အခုေတာင္သူ
ေတြအရမ္းနစ္နာပါတယ္ဟုေျပာသည္၊ ။

0 comments:

Post a Comment