Monday, March 2, 2015

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာ နက ေက်းလက္တိရစာၦန္က်န္းမာေရးလုပ္သား (မြမ္းမံ)သင္တန္းဖြင့္


ျမိဳ႕သစ္ မတ္ ၂
ေမြးျမဴေရး ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသ
ဖံြ႕ျဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး
ဦးစီးဌာနကတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕၏ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ႀကီးမွဳး၍ေက်းလက္တိရစာၦန္
က်န္းမာေရးလုပ္သားမြမ္းမံသင္တန္းကုိ
ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး  တုိင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စာလွယ္ႏွင့္ဌာနဆုိင္ရာ
အႀကီးအကဲမ်ားကျမိဳ႕နယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနရုံးအစည္းအေဝးခန္းမတြင့္
မတ္လ၂ ရက္ေန့နံနက္၉းဝဝနာရီအခ်ိန္က
က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ႕သည္။

             ေရွးဦးစြာ ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္
ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး
ဦးဗုိလ္ေအာင္ေမာင္ေမာင္က သင္းတန္းဖြင့္
အမွာစကားေျပာႀကားျပီးေမြးျမဴေရးႏွင့္
ကုသေရးဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရွိေဒါက္တာ
ရဲနႏၵက တက္ေရာက္လာေသာသင္းတန္း
သားမ်ားကုိတိရစာၦန္မ်ားေဆးကုသမွဳႏွင့္
ပတ္သက္၍ လုိက္နာက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္
ရမည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေက်းလက္ေဒသတြင္တစ္ပုိင္တစ္နုိင္ေမြးျမဴသူမ်ား၏တိရ
စာၧန္မ်ားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိနယ္ေျမခံတိရစာၦန္ေဆးကု
ဆရာဝန္မ်ားႀကီးႀကပ္မွဳျဖင့္ေက်းလက္ေဒသတိရစာၦန္က်န္းမာေရးလုပ္သားေကာင္းမ်ား
ျဖစ္နုိင္ေရးႀကိဳးစားဆည္းပူးေလ့လာႀကရန္
မွာႀကားေဆြးေႏြးခဲ႕သည္။

                  အဆုိပါအခမ္းအနားသုိျမိဳ႕နယ္
ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္စိတ္ပါဝင္
စားေသာသင္တန္းသားမ်ားတက္ေရာက္ခဲ
ေႀကာင္းသတင္းရရသည္။
  ေဇာ္ေဇာ္(  ျမိဳ႕သစ္  )

0 comments:

Post a Comment