Sunday, February 22, 2015

   ျမဳိ႕သစ္ျမဳိ႕နယ္ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ကေလးငယ္ မ်ားအထက္လန္ျခင္း။ဝမ္းေလ်ွားျခင္း။ေခ်ာင္းဆုိး ရင္က်ပ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေန

n Feb 22, 2015 12:01 PM, "La Min Eain" <lamineain15214@gmail.com> wrote:
ျမဳိ႕သစ္
ေဖေဖါဝါရီ(၂၂ )ရက္

   ျမဳိ႕သစ္ျမဳိ႕နယ္ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ကေလးငယ္
မ်ားအထက္လန္ျခင္း။ဝမ္းေလ်ွားျခင္း။ေခ်ာင္းဆုိး
ရင္က်ပ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေန

မေကြးတုိင္းေဒသႀကိးျမဳိ႕သစ္ျမဳိ႕နယ္ေက်းရရြာအခ်ဳိ႕တြင္မွ့့လသားအရြယ္ကေလးမ်ား။ ၁နွစ္မွ ၃ႏွစ္အ
တြင္းကေလးငယ္မ်ားဟာအခုေလားေလားဆယ္
အထက္သုိ႕လွန္၍ေအာ႕အန္ျခင္း။ေအာက္သုိ႕
ဝမ္ေလ်ွားျခင္းမ်ားျဖစ္ေပါေနႀကပါသည္ေငြေႀကး
ခ်မ္းသာသူမ်ားကေတာ႕ျမဳိနယ္ဆရာဝန္ႀကိးေဆး
ခန္မွာေန႕ခ်င္းျပန္ထုိးႀကျခင္း။ျမဳိ႕ေပါမွကေလး
အခ်ဳိကလည္းေန႕ျခင္းျပန္ဆရာဝန္ႀကိးေဆးခန္းမွာ
ထုိးႀကရျပိးေဆးထုိးခမွာ ၁၅၀၀ိ/က်ပ္မွ၃၀၀၀ိ/က်ပ္
အထိေပးရပါသည္။

ေငြေက်းခ်ဳိ႕တဲ႕သည္မိဘမ်ားကေတာ႕ျမဳိ႕နယ္ဆရာ
ဝန္ႀကိးေဆးခန္္းမွာမျပသႏုိင္ဘဲျပည္သူေဆးရုံသုိ႕
ျပသကုသႀကရပါသည္။
ေဒသခံကေလးမိဘတစ္ဦးကေတာ႕ဒီလုိေရာဂါေတြ
ၿဖစ္ေတာ႕က်ေနာ္တုိ႕မိဘေတြစိတ္ဆင္းရဲရတယ္
စားရတဲ႕ဆီေတြကမေကာင္းလုိ႕ၿဖစ္တာလားဒါမွမဟုတ္ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္နား
မလည္လုိ႕လားေတာ႕မသိပါဘူးေနာ္ဟု႕သူရဲ႕ခံစားခ်က္ကုိေျပားျပျပိး
ေဒသခံလူငယ္တစ္ဦးကလည္းတခ်ဳိ႕ကလည္း
ေဆးရုံမတက္ခ်င္ႀကဘူးက်ေနာ္တုိ႕ျမဳိ႕သစ္ေဆး
ရုံကလူနာေတြအေပါမေႏိးြးေထြးဘူးတစ္ခါတေလ
ကုတင္မဆံ႕အျပင္မွေနရတယ္ေလတုိက္တယ္ဗ်
သူတုိေတြကုိယ္ခ်င္းမစာဘူးအခုကေလးေတြျဖစ္
ရတာလည္းေက်းလက္က်န္းမာေရးေတြပညာေပးအားနည္းတယ္ျမဳိနယ္
ဆရာဝန္ေတြလည္းအလွည္႕
က် ၁၅ရက္တစပတ္ေလာက္ဦးစီးျပိးျဖစ္ေလ႕ျဖစ္ထ
ရွိတဲ႕ေနရာေတြကုိသတိထားေစာင္႕ႀကည္႕ညြန္
ႀကားျပိးလုပေစျခင္တယ္ျပည္သူဆုိတာစားဝတ္ေန
ေရးလုံးပန္းေနႀကတာေဆးပဗဟုသုတနည္းပါး
တယ္ေနာက္ျပိးအရင္ကဆုိေက်းလက္က်န္းမာေရး
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။ပညာေရး။မွဳ႕ခင္းက်ဆင္းေရးေဒသ
တြင္းဖြံ႕ျဖဳိးေရးေတြကုိနယ္ေတြကုိဆင္းႀကတယ္
အခုေတာ႕အားနည္းတယ္ဗ်ာက်ေနာ္တုိ႕ျပည္သူ
ေတြကေတာအထက္လူႀကိးေတြနဲ႕ဗဟုိအစုိးရ
ဝန္ႀကိးဌာန လြတ္ေတာ္ဘယ္ေလာက္ေကာင္း
ေကာင္းဘယ္ေလာက္ျဖည္႕စည္းေပးေပး
ပံပုိးေပးေပးေအာက္ေျခကုိေတာ႕ေသခ်ာက်ပ္မတ္
မွအျပည္အဝခံစားႀကရမွာဟုသူရဲ႕အျမင္ကုိေျပား
ျပပါသည္။

လက္ရွိအေျခအေနႏွင္႕ပတ္သက္ျပိးျမဳိနယ္အေထြ
ေထြအုပ္ခ်ုဳပ္ေရးဦးစီအရာရွိဦးဗုိလ္ေအာင္ေမာင္
ေမာင္အားေျမလတ္မိဒီယာမွဆက္သြယ္ေမးျမန္ရာ
မုိဘုိင္းက်န္းမာေရးေတာလုပ္ေနေႀကာင္းေနာက္
ဒီကိစၥကုိလည္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေႀကာင္းအေသး
စိတ္ကုိေတာ႕ျမဳိ႕နယ္ဆရာဝန္ႀကိသုိ႕သာေမးျမန္ရန္
ျပန္လည္ေျဖႀကားပါသည္။

ဆက္လက္၍ျမဳိနယ္ဆရာဝန္ႀကိးသုိ႕ေျမလတ္မီဒီ
မွဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာေက်းလက္က်န္းမာေရးမွဴး
မ်ားကုိမွာႀကားထားေႀကာင္းကာကြယ္ေဆးထုိးရင္း
ႀကည္႕ရွုထားခုိင္းေႀကာင္းေျဖႀကားျပိးဆရာဝန္ႀကိး
တုိနယ္ဆင္းရန္ရွိမရွိေမးျမန္မွုုကုိေတာ႕ေျဖႀကားျခင္း
မရွိဘဲဲယခုေတာ႕ေဆးရုံတြင္ကေလးငယ္(၅)ဦးသာ
ကုသေနရေႀကာင္းေျမလတ္မီဒီယာသုိ႕အတည္ျပဳ
ေျပားႀကားပါသည္။

ေအာင္ေက်ာ္(ျမဳိ႕သစ္)္

0 comments:

Post a Comment