Saturday, January 10, 2015

ေဗာဓိပင္ဖူး ကုသိုလ္ထူး

 

        ရွင္အရဟံ  မဟာဗာဓိေရႊေညာင္ေတာ္
သည္ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး  နတ္ေမာက္ျမိဳ႕
နယ္  ပင္းျမိဳ႕ေဟာင္း  ပင္းျမိဳ႕  ပုဗၺာရံုေက်ာင္း
တိုက္တြင္တည္ရွိသည္  ။ ဤမဟာေဗာဓိပင္
ကို သာသနာသကၠရာစ္   ၁၆၀၇   ျမန္မာ
သကၠရာဇ္    ၄၂၅    ခု    ေအဒီ   ၁၀၆၃   ခု
ႏွစ္တြင္  ဓမၼဓႆီ  ဘဲြ႔ ခံ အရွင္  အရဟံ
ရဟႏၲာမေထရ္  ျမတ္ ၾကီး ႏွင့္ ပုဂံျပည့္ရွင္
အေနာ္ရထာမင္းၾကီးတို႔ကမဇ်္ၨမ  ေဒသ
ဗုဒၶဂယာေဗာဓိမ႑ိဳင္မဟာေဗာဓိပင္၏
ဒကိၡဏသာခါလက္်ာေတာင္ကိုင္းေတာ္
ကို
စ်ာန္သမာပတ္အဘိညာဥ္ဝင္စား၍ၾကြခ်
ေတာ္မူျပီး  တိုင္းငါးတိုင္းသား ( တမၸဒီပတိုင္း
သုနာပရႏၲတိုင္း   ရာမညတိုင္း ကေမ႓ၻာဇတိုင္း
ေယာနကတိုင္း )ယေန႔ျမန္မာနိဳင္ငံသားတို႕
အတြက္သစၥာဓိ႒ာန္ျပဳ ပင့္ေဆာင္စိုက္ပ်ိဳး
ေတာ္မူခ့ဲ  ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းမႏၲေလးျမိဳ႕    ရွိ
ေက်ာက္ရံုးၾကီး ေတာင္ဘက္ဆီမီးထြန္းတိုက္
အုပ္ဆရာေတာ္ဦးေတဇဝႏၲရွာေဖြစုေဆာင္း
ေရးသားအပ္ေသာရွင္အရဟံမဟာေဗာဓိ
ေရႊေညာင္ေတာ္သမိုင္းႏွင့္ပင္းျမိဳ႕သမိုင္း
စာအုပ္တြင္ေရွးဦးစြာေတြ႕ရွိ ခ့ဲရပါသည္။။
         ဦျမင့္သန္းေငြေရးသားေသာတကၠ
သိုလ္မ်ားသမိုင္းသုေတသနဦစီးဌာနျမန္မာ
သုေတသနစာေစာင္အမွတ္(၁၁)ဇြန္  လ
၂၀၀၃   စာမ်က္ႏွာ  ၈၅  /  ပ   /  ၉၅ တို႕
တြင္လည္း  ထပ္မံေလ့လာေတြ႕ ရွိရပါသည္
ထိုစာေစာင္တြင္ထက္ ဆင့္၍ဖတ္ရွဳရသည္
မွာ ကမ႓႓႓ၻာ ေပၚ၌    စံေတာ္ဝင္ေဗာဓိပင္(၄)ပင္
ရွိရာတြင္   ပင္းျမိဳ႕ေဟာင္းရွိ   ရွင္အရဟံ
ေရႊေညာင္ပင္ေတာ္သည္လည္း(၁)ပင္ပါဝင္
ျဖစ္ေၾကာင္း   ထူးျခားစြာသိမွတ္ရပါသည္။
မဇ်ိၨမေဒသဗုဒၶဂယာေဗာဓိမ႑ိဳင္ မဟာ
ေဗာဓိပင္သာဝတၳိျပည္ေဇေတာ္ဝန္ေက်ာင္း
ေတာ္ရွိအာနႏၵေဗာဓိပင္သီဟို႒္ကြ်န္း(သီရိ
လကၤာနိဳင္ငံ))ရွိသဃၤမိတၲာေဗာဓိပင္ျမန္မာ
နိဳင္ငံပင္းျမိဳ႕ေဟာင္းရွိရွင္အရဟံမဟာေဗာဓိပင္(၄)ပင္သမိုင္းစဥ္အရေခတ္ကာလတို႔ကို
ေဖၚျပေနလွ်က္ယေန႔ထက္တိုင္ဖူးေတြ႔နိဳင္
ၾကသည္မွာဗုဒၶဘာသာဝင္ရဟန္းရွင္လူ မ်ား
အားလံုးတို႔အတြက္ေဗာဓိပင္ဖူးကုသိုလ္ ထူး
နိဳင္ၾကေစရန္  ျဖစ္ပါသည္  ။
           စံေတာ္ဝင္ေဗာဓိပင္(၄)ပင္ရွိသည့္
အနက္ဤအရဟံေဗာဓိပင္သည္ျမန္မာနိဳင္ငံ
သား(တိုင္းငါးတိုင္းသား)တိုင္းရင္းသားမ်ား
အားလုံးအတြက္ဖူးျမင္ဖို႔ရာပို၍အခြင့္သာ
ေသာပို၍သြားလာေရးလြယ္ကူေသာေနရာ
ထူးေနရာျမတ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိေစခ်င္လွသ
ျဖင့္မဟာေဗာဓိပင္၏ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇဴး
ေတာ္မ်ားကိုဓမၼပဏၰာသဓမၼဒါနကုသိုလ္ျပဳ
လိုက္ရပါတယ္ ။  ။
ေဗာဓိပင္ဖဴးကုသိုလ္ထူးလွ်က္ၾကည္နဴးဝမ္း
သာပီတိျဖာနိဳင္ၾက   ေစဖို႔   ပါ  ။   ။     ။
            ထို႔ေၾကာင့္ဖူးထိုက္လွစြာဖူးခြင့္သာ
ေသာသင္ဓမၼမိတ္ေဆြျမန္မာျပည္၏ဗုဒၶဂယာဟုတင္စားေခၚဆိုထိုက္ေသာရွင္အရဟံ
မဟာေဗာဓိပင္ကိုေရာကရွိဖူးေျမာ္ပူေဇာ္
ၾကရတ့ဲကုသိုလ္ေကာင္းမွဳတို႔သည္သံေဝဇနိယ(၄)ဌာနဗုဒၶဂယာမဟာေဗာဓိပင္သို႔ဘုရား
ဖူးလာေရာက္ၾကတ့ဲကုုသိုလ္ေကာင္းမွဳမ်ား
ႏွင့္စိတ္ထားတူကထပ္တူရၾကမွာျဖစ္သည့္
အတြက္မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးနတ္ေမာက္
ျမိဳ႕နယ္ပင္းျမိဳ႕ေဟာင္းရွိရွင္အရဟံမဟာ
ေဗာဓိေရႊေညာင္ေတာ္ျမတ္ကိုလာေရာက္ဖူး
ေျမွာ္ၾကျပီး ေဗာဓိပင္ဖူးကုသိုလ္ထူးနိဳင္ ၾက
ေစရန္ေဗာဓိဖူးျမင္ခရီးစဥ္ကိုေဖၚျပေပးလိုက္
ပါတယ္    ။  ။   ။   ။   ။
                ရန္ကုန္  မႏၲေလးအျမန္လမ္း   မွ
လာမည္ဆိုလွ်င္    မႏၲေလးမွလာမည့္သူ
မ်ားသည္မိုင္တိုင္အမွတ္(၂၈၅)မိုင္(၂)ဖာလုံ
ေရာက္လွ်င္လမ္း၏ညာဘက္တြင္သီးကုန္း
ေက်းရြာအနီးေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕သို႔
သြားေသာလမ္းခဲြ မွေက်ာက္ပန္းေတာင္း
သြားေသာလမ္းအတိုင္းဆက္စီးပါ။   မိထၳီ
လာျမိဳ႕နယ္အဆုံး ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
ျမိဳ႕နယ္အစ  ဇရပ္ကုန္းေက်းရြာသို႕  ေရာက္
လွ်င္ခရိုင္ခ်င္းဆက္လမ္းမွပင္းျမိဳ႕ေဟာင္းသို႔
လာေရာက္နိဳင္ပါသည္ ။

ရန္ကုန္  မႏၲ ေလးအျမန္လမ္မၾကီးမွလာမည္
ဆိုလွ်င္   ရန္ကုန္ႏွင့္  ေနျပည္ေတာ္မွလာ
မည့္သူမ်ားသည္မိုင္တိုင္(၂၆၂)မိုင္သို႔ေရာက္
လွ်င္  ေပပင္ေလး  လမ္းခဲြ ရွိသည္။ေပပင္
ေလးလမ္းခဲြမွာဆင္း၍ေပ်ာ္ဘြယ္မွ
နတ္ေမာက္သို႔   သြားေသာလမ္းကိုဆက္စီး
ပါ။ ေပပင္ေလးမွရြာမြန္လမ္းဆုံသို႔(၂၇)မိုင္
ရြာမြန္မွပင္းျမိဳ႕ေဟာင္းသို႕(၄)မိုင္စုစုေပါင္း
ေပါင္း(၃၁)မိုင္ခရီးျဖင့္ေရာက္ရွိနိဳင္သည္  ။

ေနျပည္ေတ္မွလာမည္ဆိုလွ်င္ပင္းျမိဳ႕  သို႔
မိုင္'(၆၀)ခရီးေရာက္ရွိမည္။   ေနျပည္ေတာ္
မေကြး  ေကြးေျပးဆဲြ  ေနေသာကားမ်ား  ကုိ
စီးလွ်င္လည္းရြာမြန္တြင္ဆင္း၍လာေရာက္
နိဳင္ပါသည္    ။
               မေကြးမွလာမည္ဆိုလွ်င္မေကြးျမိဳ႕
မွနတ္ေမာက္သို႕(၃၆)မိုင္  နတ္ေမာက္မွ
ရြာမြန္သို႔  (၁၄)မိုင္ရြာမြန္မွ  ပင္းျမိဳ႕ေဟာင္းသို႔
၄ /မိုင္   ၊  မိုင္အားျဖင့္စုစုေပါင္း  (၅၄)မိုင္ခရီး
ျဖင့္လာေရာက္နိဳင္သည္  ။ ေတာင္တြင္းၾကီးမွလာမည္ဆိုလွ်င္ေတာင္
တြင္းၾကီးမွ    ျမိဳ႕သစ္သို႕  (၁၆)မိုင္ျမိဳ႕သစ္မွ
နတ္ေမာက္ျမိဳ႕သို႔(၁၂)မိုင္ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕  မွ
ရြာမြန္သို႔(၁၄)မိုင္ရြာမြန္မွပင္းျမိဳ႕ေဟာင္းသို႔
သို႔(၄)မိုင္   မိုင္အားျဖင့္စုစုေပါင္း(၄၆)မိုင္
ခရီးျဖင့္လာေရာက္နိဳင္ပါသည္   ။
နတ္ေမာက္ျမိဳ႕မွလာမည္ဆိုလွ်င္နတ္ေမာက္
မွရြာမြၤန္သို႔(၁၄')မိုင္ရြာမြန္မွပင္းျမိဳ႕ေဟာင္းသို႔
  ၄  //   မိုင္စုစုေပါင္း ( ၁၈  )မိုင္ခရီးျဖင့္လာ
ေရာက္နိဳင္သည္။
ေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႕မွလာမည္ဆိုလွ်င္ေပ်ာ္ဘြယ္မွ
ရြာမြန္သို႔(၄၈)မိုင္(၄)ဖာလုံ ရြာမြန္မွပင္းျမိဳ႕
ေဟာင္းသို႔(၄)မိုင္   မိုင္အားျဖင့္(၅၂)မိုင္
၄ / ဖာလုံခရီးျဖင့္လာေရာက္နိဳင္ပါသည္။
  ေက်ာက္ပန္းေတာင္းမွလာမည္ဆိုလွ်င္
ေက်က္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕မွဇီးျဖဴကုန္း  လမ္း
ခဲြသို႔  (၁၃)မိုင္'(၆)ဖာလုံ  ဇီးျဖဴကုန္းမွပင္းျမိဳ႕
ေဟာင္းသိ႔ု (၁၇)မိုင္(၂)ဖာလံု မိုင္အားျဖင့္
စုစုေပါင္း(၃၁)မိုင္ခရီးျဖင့္လာေရာက္နိဳင္
ပါသည္  ။   ။    မိတၳီလာျမိဳ႕မွလာမည္ဆိုလွ်င္မိတၳီလာျမိဳ႕မွ
ဇရပ္ကုန္းလမ္းခဲြ သို႕(၂၇)မိုင္ဇရပ္ကုန္းလမ္း
ခဲြမွပင္းျမိဳ႕ေဟာင္းသို႔(၁၉)မိုင္   မိုင္အားျဖင့္
စုစုေပါင္း(၄၆)မိုင္ခရီးျဖင့္လာေရာက္နိဳင္ပါ
သည္  ။  ။   မလိွဳင္   ေတာင္သာျမိဳ႕မ်ားမွ
လာမည္  ဆိုလွ်င္ဇရပ္ကုန္းလမ္းခဲြသို႔
အေရာက္လာျပီးထိုမွတဆင့္ပင္းျမိဳ႕ေဟာင္း
ေဒသသို႔လာေရက္နိဳင္ပါေၾကာင္း    ကို
ေဗာဓိပင္ဖူးကုသိုလ္ထူး  နိဳင္ၾကေစ  ေရး
ေမွ်ာ္ေတြးကာ  '' ေဗာဓိဖူးျမင္ခရီစဥ္ကို  ''''
တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ားးးးးးးးး၊၊။။

    သန္းဝင္းထြန္း(ျမိဳ႕သစ္)(ျပန္/ဆက္)
  ဖုန္း /  09401535396

0 comments:

Post a Comment